Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.700

Tytuł:

uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-21
Organ wydający:Rada Miejska Białogardu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 700
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 21 marca 2012 r. Poz. 700

UCHWAŁA NR XVI/137/2012 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: § 1. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2012 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 kwotę 9.018.425 zł zastępuje się kwotą 9.168.425 zł; 2) w § 5 uchyla się oznaczenie ust. 1 oraz kwotę 9.018.425 zł zastępuje się kwotą 9.168.425 zł; 3) w § 6 w pkt 2 w lit. c kwotę 3.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.850.000 zł; 4) załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2012 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Leszczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 700 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 700 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 700 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 700 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  informacja Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze miasta Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1282

  uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.701

  uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1609

  uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Białogardu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1350

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 11 czerwca 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białogardu przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.699

  uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.698

  informacja Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.697

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 19 marca 2012 r. o ponownym ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatu w Gryficach, przeprowadzonym w dniu 18 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.696

  uchwała Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.695

  porozumienie Powiatu Sławieńskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. zawarte pomiędzy Powiatem Sławieńskim a Miastem Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Sławieńskiego w Warsztatach Terapii Zajeciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.