Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.723

Tytuł:

uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Wałczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 723
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 723

UCHWAŁA NR XII/97/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim. Na podstawie art.40 ust.1 i art.40 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz.708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464; Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100; Nr 20, poz.106; Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz.1664; z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 40, poz.227, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz.1018 i 1019, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1498, Nr 249, poz.1657; z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz.551, Nr 99, poz.569, Nr 122 ,poz.695, Nr 152, poz.897, Nr 178, poz.1060, Nr 224, poz.1341) ? Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim wprowadza się następujące zmiany: 1) §3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb posiadających pozwolenie wodnoprawne i podpisaną z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej umowę na korzystanie z wód do celów rybackich ? przy wykorzystaniu łodzi motorowych o mocy silnika do 5 KM;? 2) §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?klubów i organizacji sportowych, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, Centralnego Ośrodka Sportowego w Wałczu w trakcie zajęć treningowych, przy wykorzystaniu łodzi motorowych wyłącznie do asekuracji procesu szkolenia sportowego dyscyplin wodnych na jeziorze Raduń oraz Zdbiczno;? 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 723 ?

Załącznik do Uchwały Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1317

  uchwała Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących Powiatu Wałeckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1610

  uchwała nr IX.47.2011 Rady Powiatu Leskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Solińskim i Myczkowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.71

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr VII/30/03 z dnia 26.03.2003 r. Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu mrągowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.71

  uchwała nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr VII/30/03 z dnia 26.03.2003 r. Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu mrągowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.124.1

  uchwała nr XXXII/212/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.722

  uchwała Nr XII/ 96 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.720

  uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.719

  uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Linowno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.718

  uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.