Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.725

Tytuł:

uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Dębnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 725
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 725

UCHWAŁA NR XX/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/333/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno, uchwalonego uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna o łącznej powierzchni 16,12 ha. 2. Obszar planu ograniczony jest od północy ul. Chojeńską, od wschodu placem Konstytucji 3-go Maja, ul. Armii Krajowej oraz ul. Kostrzyńską, od południa ul. Zachodnią, a od zachodu ul. Wojska Polskiego. Granice planu określono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu określonego w ust. 2 na cele mieszkalne i usługowe. 4. Integralną częścią niniejszej uchwały są 4 załączniki, w tym: 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dla terenu objętego planem, stanowiący załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie uwag złożonych do planu, stanowiące załącznik nr 3; 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 725 ?

5. Teren planu: 1) nie wymaga scalenia i podziału; 2) nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych z zakresu terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. § 2. Zasady konstrukcji planu. 1. Ustalenia planu dla konkretnego terenu należy odczytać po zapoznaniu się z rysunkiem planu, treścią ustaleń ogólnych oraz ustaleniami szczegółowymi. 2. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu są: 1) linie rozgraniczające tereny; 2) symbole terenów funkcjonalnych; 3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. 3. Przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. § 3. Ilekroć w uchwale występuje termin: 1) obowiązujące linie zabudowy - należy przez to rozumieć linie, zgodnie z którymi należy lokalizować ścianę frontową zabudowy; wycofanie ściany frontu w głąb działki jest niedopuszczalne; dopuszcza się wysunięcie z lica ściany przed te linie wykuszu, logii, balkonu lub niszy, nieprzekraczających jednak 25% powierzchni ściany. Obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy - należy przez to rozumieć linie, poza którymi realizacja wszelkich nowych budynków jest niedopuszczalna. Linie te nie dotyczą podziemnych części budynków, obiektów małej architektury, przyłączy, urządzeń technicznych i obiektów infrastruktury oraz utwardzonych dojazdów; 3) linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych określić poprzez odczyt osi tych linii z rysunku planu; 4) proponowane linie podziału - należy przez to rozumieć linie określające podział terenu jako zalecany, bez konieczności jego przeprowadzenia; 5) usługi - należy przez to rozumieć administrację publiczną, usługi: zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomi, kultury, oświaty, sportu, turystyki, hotelarskie, łączności oraz rzemiosło nieprodukcyjne (rozumiane jako działalność gospodarcza typu: szewc, krawiec, fryzjer itp.) biura, banki, a także inną działalność i usługi inne na zasadzie analogii do wymienionych powyżej lub analogicznym stopniu uciążliwości; 6) dachy strome - należy rozumieć jako dachy o kącie nachylenia połaci głównych od 35 do 45; 7) równorzędne funkcje terenu - należy przez to rozumieć możliwość przeznaczenia całego terenu pod wszystkie wymienione funkcje lub tylko pod jedną z wymienionych funkcji; 8) wysokość budynku - mierzona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku (z wyłączeniem wejść do pomieszczeń technicznych) do najwyższego punktu kalenicy dachu. Wysokość tą mierzy się bez drobnych elementów i detali architektonicznych, a także bez naświetli wewnętrznych. § 4. Ustalenia planu obejmują tereny o symbolach: 1) MW - funkcja mieszkalna wielorodzinna; 2) MW/U - funkcja mieszkalna wielorodzinna oraz usługi; 3) MN - funkcja mieszkalna jednorodzinna; 4) MN/U - funkcja mieszkalna jednorodzinna oraz usługi; 5) U - teren usług; 6) UO - teren usług oświaty; 7) UK - teren usług kultu religijnego; 8) ZP - teren zieleni urządzonej; 9) KS - parkingi; 10) KDG, KDL, KDD - drogi publiczne; 11) KP - publiczne ciągi piesze; 12) E - teren urządzeń elektroenergetycznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 725 ?

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. Uwarunkowania z zakresu ochrony środowiska: 1) teren znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 134 ?Dębno?. Należy rozpoznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające migrację zanieczyszczeń do podłoża i wtórnie do wód powierzchniowych lub podziemnych; 2) zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych lub wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez ich oczyszczania; 3) ustala się nakaz podłączenia obiektów do istniejącej lub projektowanej kanalizacji sanitarnej; 4) nakaz podczyszczania wód opadowych z terenów parkingów i dróg przed wprowadzeniem do systemu kanalizacji deszczowej w separatorach i piaskownikach; 5) masy ziemne, powstałe podczas prac budowlanych, w pierwszej kolejności zagospodarować w miejscu realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usunięcia ich nadmiaru zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartości użytkowej gruntów; 7) oddziaływanie każdej inwestycji nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury. 1. Na terenie oznaczonym symbolem znajdują się cztery obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to budynki nr 2, nr 4, nr 6 przy ul. Armii Krajowej oraz Kościół Piotra i Pawła przy placu Konstytucji 3-go Maja 2, dla których obowiązuje: 1) trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu wpisanego do rejestru zabytków - zachowanie obiektu w zakresie ukształtowania bryły obiektu, kompozycji elewacji oraz detalu architektonicznego; 2) utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem; 3) wszelkie zmiany w obiekcie zabytkowym wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Na terenie, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, przebiega granica ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zachowanej zabudowy - strefy B - stanowiącej granice ochrony założenia staromiejskiego, w której ochronie podlega rozplanowanie i przekroje ulic i placów wraz z ich nawierzchniami, linie zabudowy, formy architektoniczne zabudowy (w tym gabaryty wysokościowe, formy dachów, tradycyjnie stosowany materiał budowlany), mała architektura, zieleń komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic. W strefie B obowiązuje: 1) zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych w/w elementów zagospodarowania, usunięcie lub przebudowa obiektów kolidujących z historycznym układem i lokalną architekturą; 2) dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominującej w miejscowości; dla nowych obiektów w obrębie strefy należy nawiązywać do form i gabarytów zabudowy tradycyjnie występującej na terenie miasta; 3) uzgadnianie wszelkich działań na podstawie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 3. W obszarze planu znajdują się obiekty o lokalnych walorach zabytkowych, wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Są to budynki: przy Placu Konstytucji 3-go Maja 2, przy ulicy Armii Krajowej 10, przy ulicy Chojeńskiej 3, 9 i 13 oraz przy ulicy Wojska Polskiego 13, 25. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji budynków obowiązuje: 1) utrzymanie historycznej kompozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wysokościowych, formy dachu, kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego, formy stolarki; 2) opiniowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działań mających wpływ na wygląd obiektu; 3) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego rozbiórki. 4. Ustala się zakaz przekształcania zespołu budowlanego składającego się z budynku szkoły (teren 5UO), Kościoła (teren 6UK) i plebani (teren 7MW/U), w celu ochrony ekspozycji całości zespołu. 5. W obszarze planu ustala się strefę ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III. W Strefie W III polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, ustala się: a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 725 ?

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. § 7. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. 1. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 1) na terenach zabudowanych zachować i adaptować obiekty w dobrym stanie technicznym, o wysokich walorach przestrzennych i architektonicznych; 2) zakaz zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych i garażowych na mieszkania; 3) nową zabudowę kształtować z zastosowaniem indywidualnych rozwiązań budynków; 4) nowe obiekty lokalizowane w sąsiedztwie zachowanej tradycyjnej zabudowy kształtować w nawiązaniu do kontekstu historycznego; 5) w ciągach historycznych pierzei ulic stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym; 6) budynki sąsiadujące winny mieć zróżnicowane wysokości linii kalenic i gzymsów; 7) w budynkach znajdujących się w pierzejach ulicznych - z wyjątkiem budynków z bramami wjazdowymi obowiązuje wejście od strony ulicy; 8) zakaz lokalizacji nowej zabudowy tymczasowej oraz zabudowy typowej; 9) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu lub w ustaleniach szczegółowych, są wskazane dla nowej zabudowy; 10) dla istniejących budynków lub ich części pozostających poza linią zabudowy dopuszcza się remonty i przebudowy bez prawa powiększania kubatury za wyjątkiem wykonania termoizolacji; 11) na każdym terenie możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, wiatrołapów oraz urządzeń technicznych, zapewniających możliwość użytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem; 12) wymagania określone w ustaleniach szczegółowych dotyczące geometrii dachu dotyczą głównych połaci dachowych; 13) dopuszcza się podpiwniczenie obiektów oraz zastosowanie ścianek kolankowych na poddaszu.

2. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenów - do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, zezwala się na dotychczasowe użytkowanie. § 8. W zakresie zasad podziału nieruchomości: 1) dopuszcza się podział nieruchomości, pod warunkiem zapewnienia dostępu do dróg publicznych; 2) dopuszcza się łączenie działek na terenach projektowanych z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych; 3) minimalne powierzchnie i szerokości frontów wydzielanych działek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzieleń pod urządzenia i obiekty techniczne; 4) kąt położenia nowo wydzielanych granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi - 85 - 95. § 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) istniejące i projektowane publiczne ciągi komunikacji kołowej, pieszej oraz place stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną; 2) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m wzdłuż dróg publicznych oraz publicznych ciągów pieszych; 3) likwidować zabudowę prowizoryczną i nietrwałą oraz substandardowe formy zagospodarowania terenu; 4) zagospodarowanie terenu oraz zabudowę realizować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego, w tym przepisami sanitarnymi, o ochronie powietrza oraz o ochronie przeciwpożarowej; 5) projekty obiektów budowlanych powinny zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi przepisami odrębnymi; 6) należy przewidzieć budowę publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę. § 10. Ustalenia dotyczące komunikacji. 1. Powiązania układu komunikacyjnego: 1) projektowane ciągi komunikacji kołowej i pieszej będą włączone w istniejącą sieć komunikacyjną; 2) szerokość ulic klasy głównej KDG w liniach rozgraniczających zmienna, wyznaczona poprzez własności i istniejącą zabudowę, po istniejącym przebiegu;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 725 ?

3) zagospodarowanie pasów drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Dla nowych inwestycji objętych planem należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy uwzględnieniu: 1) wskaźników parkingowych ze względu na funkcję terenu: a) budynki mieszkalne jednorodzinne - na 1 mieszkanie 1 miejsce parkingowe, b) budynki mieszkalne wielorodzinne - na 1 mieszkanie 1 miejsce parkingowe, c) usługi handlu, administracji - na 25 m powierzchni użytkowej 1 miejsce parkingowe, d) obiekty zamieszkania zbiorowego - na 3 miejsca noclegowe 1 miejsce parkingowe, e) dla gastronomii i rozrywki - na 4 miejsca konsumpcyjne - 1 miejsce parkingowe, f) pozostałe usługi - na 30 m powierzchni użytkowej 1 miejsce parkingowe; 2) obowiązek wykonania miejsc parkingowych w pierwszym rzędzie w granicach terenu funkcjonalnego oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi rozdziału II; 3) w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie funkcjonalnym, dopuszcza się realizację miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych zbilansowanych lub w liniach rozgraniczających dróg publicznych w części gdzie drogi te posiadają co najmniej 12 m szerokości w liniach rozgraniczających; 4) nie dopuszcza się możliwości realizacji inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych. Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe § 11. Ustalenia dla poszczególnych terenów funkcjonalnych. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1MN o powierzchni 0,81 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 10,00 m; 3) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza; 6) na każdej wydzielonej działce można realizować jeden budynek mieszkalny; 7) dopuszcza się obiekty garażowe lub gospodarcze zlokalizowane na granicy działki; 8) wolnostojące obiekty garażowe lub gospodarcze o wysokości do 4,0 m.; 9) dachy - ze względu na zainwestowanie terenu - dowolne; 10) na terenie znajduje sie obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia z § 6 ust. 3; 11) dopuszcza się podział na działki: a) dla zabudowy wolnostojącej - powierzchnia minimum 1000 m i szerokości frontu działki minimum 18,0 m, b) dla zabudowy bliźniaczej - powierzchnia minimum 600 m i szerokości frontu działki minimum 12,0 m; 12) dojazd z dróg o symbolu 34 KDG oraz 33 KDD; 13) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2MN o powierzchni 0,73 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 10,00 m; 3) 2 kondygnacje nadziemne dla budynków zlokalizowanych w odległości 50 m od ul. Chojeńskiej; 4) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja w dachu stromym; 5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 6) dopuszcza się zachowanie funkcji wielorodzinnej w istniejącym budynku; 7) na każdej wydzielonej działce można realizować jeden budynek mieszkalny;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 725 ?

8) dopuszcza się obiekty garażowe lub gospodarcze zlokalizowane na granicy działki; 9) obiekty garażowe lub gospodarcze o wysokości do 4,0 m i dachu do 25°; 10) dachy strome; 11) na terenie znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 3; 12) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 1100 m, b) o szerokości frontu działki minimum 20,0 m; 13) dojazd z ul. Chojeńskiej - 34 KDG oraz 35 KDL oraz poprzez proponowaną pieszojezdnię; 14) dopuszcza się wydzielenie pieszojezdni o szerokości 6,0 m dla obsługi nowych działek; 15) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 3ZP o powierzchni 0,54 ha - przeznacza się na zieleń urządzoną. Na terenie ustala się: 1) zagospodarowanie zielenią urządzoną wysoką, średnią i niską; 2) wprowadzić nasadzenia zieleni zimozielonej; 3) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych; 4) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 5) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 80% powierzchni terenu; 6) zakaz podziału terenu; 7) dojazd z drogi o symbolu 35 KDL; 8) funkcja nie generuje miejsc parkingowych. 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 4MW/U o powierzchni 0,45 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 10% powierzchni działki; 5) dachy o kącie nachylenia połaci głównych od 20 do 45; 6) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 7) dopuszcza się obiekty garażowe lub gospodarcze zlokalizowane na granicy działki; 8) obiekty garażowe lub gospodarcze o wysokości do 4,0 m i dachu do 25; 9) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 10) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 1800,0 m, b) o szerokości frontu działki minimum 20,0 m.; 11) dojazd z drogi o symbolach 34 KDG, 35 KDL i 36 KDD; 12) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 5UO o powierzchni 0,11 ha - przeznacza się pod usługi oświaty. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) dach stromy, symetryczny, dwuspadowy; 6) na terenie znajduje sie obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia z § 6 ust. 3 i 4; 7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) zakaz podziału terenu;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 725 ?

9) dojazd z drogi o symbolu 34 KDG; 10) parkowanie - zabezpieczyć minimum 4 miejsca parkingowe - zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2-4. 6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 6UK o powierzchni 0,16 ha - przeznacza się pod usługi kultu religijnego. Na terenie ustala się: 1) na terenie zlokalizowany jest istniejący kościół; 2) obiekt dwukondygnacyjny z czterokondygnacyjną wieżą; 3) każda z naw przykryta odrębnym, dwuspadowym dachem; 4) obiekt wpisany do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia z § 6 ust. 1 i ust. 4; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 6) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 7) zakaz podziału terenu; 8) istniejący dojazd z drogi o symbolu 34 KDG; 9) parkowanie - zabezpieczyć minimum 2 miejsca postojowe - mogą być zbilansowane w terenie 7 MW/U w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 2-4. 7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 7MW/U o powierzchni 0,44 ha - przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 15,00 m; 3) 3 do 4 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy strome; 6) powierzchnia usług nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej budynku; 7) dopuszcza się zlokalizowanie obiektów na granicy działki; 8) dopuszcza się wolnostojące obiekty garażowe o wysokości do 4,0 m i dachu do 25; 9) na terenie znajduje się budynek plebanii, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia z § 6 ust.

3 i 4; 10) ceglany mur ogrodzeniowy z bramą od strony Placu Konstytucji 3-go Maja podlega ochronie zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1-3; 11) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 12) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 2100 m, b) o szerokości frontu działki minimum 20,0 m; 13) dojazd z drogi o symbolu 36 KDD, 34 KDG poprzez teren 8 KX; 14) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 8KX o powierzchni 0,41 ha - przeznacza się pod ogólnodostępny plac miejski. Na terenie ustala się: 1) teren rewitalizacji Placu Konstytucji 3-go Maja z pomnikiem w jego południowej części; 2) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych; 3) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury obiektów urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) szpaler drzew wokół placu wpisany do gminnej ewidencji zabytków; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 6) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni terenu; 7) zakaz podziału terenu; 8) dojazd z drogi o symbolu 34 KDG. 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 9E o powierzchni 0,001 ha - przeznacza się pod lokalizację stacji transformatorowej. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 90% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 3,00 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?8? Poz. 725 ?

3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni działki; 4) dachy płaskie; 5) dopuszcza sie przebudowę obiektów lub wbudowanie ich w nowe obiekty budowlane; 6) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 7) zakaz podziału terenu; 8) dojazd z drogi o symbolu 36 KDD. 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 10MW/U o powierzchni 0,30 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy strome z kalenicą równolegle do osi ulicy; 6) zakazuje się stosowania atrap dachów stromych; 7) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 8) zabudowa pierzejowa od ul. Armii Krajowej, przy czym północno-wschodni narożnik pierzei wymaga realizacji akcentu architektonicznego; 9) elewacje wymagają starannego opracowania formy z zastosowaniem materiałów o wysokim standardzie, wysokiej jakości detalu; 10) niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako podwórzec z możliwością wprowadzenia zieleni, otoczony ażurowym parkanem; 11) dopuszcza się zabudowę na granicy działek; 12) obowiązek realizacji przejścia pieszego ogólnodostępnego z ul. Armii Krajowej na teren 36 KDD o szerokości min 3 m, w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 13) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 14) zakaz podziału terenu; 15) dojazd z drogi o symbolu 36 KDD; 16) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 11MW/U o powierzchni 0,56 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy strome z kalenicą równolegle do osi ulic; 6) zakazuje się stosowania atrap dachów stromych; 7) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 8) elewacje wymagają starannego opracowania formy z zastosowaniem materiałów o wysokim standardzie, wysokiej jakości detalu; 9) niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako podwórzec z możliwością wprowadzenia zieleni; 10) dopuszcza się zabudowę na granicy działek; 11) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących obiektów garażowych lub gospodarczych; 12) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 13) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 700 m, b) o szerokości frontu działki minimum 16,0 m; 14) dojazd z drogi o symbolu 35 KDL lub 36 KDD; 15) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?9? Poz. 725 ?

12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 12 MW/U o powierzchni 0,58 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 6) dachy strome z dopuszczeniem, zastosowania na 30% powierzchni obiektów dachów płaskich; 7) zakazuje się stosowania atrap dachów stromych; 8) zabudowa w miejscu oznaczonym wymaga realizacji akcentu architektonicznego; 9) elewacje wymagają starannego opracowania formy z zastosowaniem materiałów o wysokim standardzie, wysokiej jakości detalu; 10) niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako podwórzec z możliwością wprowadzenia zieleni; 11) dopuszcza się zlokalizowanie obiektów na granicy działki; 12) dopuszcza się wolnostojące obiekty garażowe o wysokości do 4,0 m i dachu do 25; 13) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust.

2 i 5; 14) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 1000 m, b) o szerokości frontu działki minimum 24,0 m; 15) dojazd z drogi o symbolu 35 KDL; 16) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 13MW o powierzchni 0,41 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Na terenie ustala się: 1) istniejąca zabudowa mieszkalna wielorodzinna; 2) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 3) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 4) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 6) dachy - ze względu na zainwestowanie terenu - strome oraz płaskie; 7) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących obiektów garażowych lub gospodarczych; 8) na terenie znajduje sie obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia z § 6 ust. 3; 9) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 10) zakaz wtórnych podziałów terenu; 11) dojazd z drogi o symbolu 33 KDD; 12) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 14MW/U o powierzchni 0,09 ha - przeznacza się pod funkcję mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu; 4) możliwość przeznaczenia całości pod funkcję usługową; 5) obiekty w rejestrze zabytków, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 1; 6) dachy strome, usytuowane kalenicowo do ul. Armii Krajowej; 7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) zakaz podziału terenu; 9) dojazd z drogi o symbolu 36 KDD oraz z ul. Armii Krajowej; 10) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 10 ? Poz. 725 ?

15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 15U o powierzchni 0,65 ha - przeznacza się pod zabudowę usługową, w tym usługi handlu. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni terenu; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 14,00 m; 3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 10% powierzchni działki; 4) dopuszcza się lokalizację zadaszonego targowiska; 5) ujednolicić charakter obiektów handlowych, poprzez zastosowanie jednolitej kolorystyki i zadaszeń dla całości targowiska; 6) dachy dowolne; 7) zakaz lokalizacji obiektów, których powierzchnia sprzedażowa przekracza 2000 m; 8) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 9) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 2000 m, b) o szerokości frontu działki minimum 30 m; 10) dojazd z dróg o symbolu 35KDL, 36 KDD; 11) parkowanie na terenie 39 KS oraz zgodnie z § 10 ust. 2. 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 16MW/U o powierzchni 0,05 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy strome z kalenicą równolegle do osi ulicy; 6) zakazuje się stosowania atrap dachów stromych; 7) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 8) zabudowa pierzejowa od ul. Armii Krajowej, z dojazdami na zaplecze poprzez przejazdy bramne; 9) elewacje wymagają starannego opracowania formy z zastosowaniem materiałów o wysokim standardzie, wysokiej jakości detalu; 10) niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako podwórzec z możliwością wprowadzenia zieleni, otoczony ażurowym parkanem; 11) dopuszcza się zabudowę na granicy działek; 12) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 13) zakaz podziału terenu; 14) dojazd z drogi o symbolu 36 KDD oraz istniejące z ul. Armii Krajowej; 15) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 17MW/U o powierzchni 0,04 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 10% powierzchni działki; 5) dach stromy, usytuowany kalenicowo do ul. Armii Krajowej; 6) możliwość przeznaczenia całości pod funkcję usługową; 7) dopuszcza się wolnostojące obiekty garażowe o wysokości do 4,0 m i dachu do 25; 8) zabudowa pierzejowa od ul. Armii Krajowej, z dojazdami na zaplecze poprzez przejazdy bramne; 9) na terenie znajduje się obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia z § 6 ust. 3; 10) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 11) zakaz podziału terenu;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 11 ? Poz. 725 ?

12) dojazd z drogi o symbolu 36 KDD oraz z ul. Armii Krajowej; 13) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 18MW/U o powierzchni 0,10 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 14,00 m; 3) 2 do 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu stromym; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy strome z kalenicą równolegle do osi ulic; 6) zakazuje się stosowania atrap dachów stromych; 7) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 8) zabudowa pierzejowa od ul. Armii Krajowej, z dojazdami na zaplecze poprzez przejazdy bramne; 9) elewacje wymagają starannego opracowania formy z zastosowaniem materiałów o wysokim standardzie, wysokiej jakości detalu; 10) niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako podwórzec z możliwością wprowadzenia zieleni, otoczony ażurowym parkanem; 11) dopuszcza się zabudowę na granicy działek; 12) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 13) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 550,0 m, b) o szerokości frontu działki minimum 16,0 m; 14) dojazd istniejący z ul. Armii Krajowej; 15) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 19U o powierzchni 0,25 ha - przeznacza się pod zabudowę usługową. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 10,00 m; 3) do 2 kondygnacji nadziemnych; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy dowolne; 6) zakaz lokalizacji obiektów, których powierzchnia sprzedażowa przekracza 2000 m; 7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) dopuszcza się podział na działki: a) o powierzchni minimum 1100 m, b) o szerokości frontu działki minimum 20 m; 9) dojazd z dróg o symbolach 36KDD, 35KDL; 10) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 20MW/U o powierzchni 0,14 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 16,00 m; 3) 2 do 4 kondygnacji nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni działki; 5) dachy strome, z kalenicą równoległą do ul. Armii Krajowej i ul. Piasta; 6) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 7) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 8) zakaz podziału terenu; 9) dojazd z drogi o symbolu 35KDL; 10) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 12 ? Poz. 725 ?

21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 21MN/U o powierzchni 0,07 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 10,00 m; 3) do 2 kondygnacji nadziemnych; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) dach płaski; 6) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 7) zabudowa usługowa i mieszkaniowa stanowią równorzędne funkcje terenu; 8) zakaz podziału terenu; 9) dojazd z drogi o symbolu 35 KDL; 10) parkowanie zgodnie z § 10 ust. 2. 22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 22U o powierzchni 0,08 ha - przeznacza się pod zabudowę usługową. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 90% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) 2 kondygnacje nadziemne; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej ? minimum 10% powierzchni działki; 5) dach płaski lub kopertowy do 25; 6) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 7) zakaz podziału terenu; 8) dojazd z drogi o symbolu 35KDL; 9) parkowanie zbilansowane na terenie 40 KS - zgodnie z § 10 ust. 2. 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 23MN o powierzchni 0,02 ha - fragment terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na terenie ustala się: 1) fragment terenu stanowiący uzupełnienie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną; 2) na fragmencie objętym opracowaniem planu zakaz zabudowy; 3) na fragmencie objętym opracowaniem planu powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni działki; 4) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust.

2 i 5; 5) teren włączyć w przyległe działki mieszkalne; 6) dojazd z drogi o symbolu 35 KDL; 7) fragment objęty planem nie generuje miejsc parkingowych. 24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 24MW o powierzchni 1,71 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 17,00 m; 3) do 5 kondygnacji nadziemnych; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy płaskie; 6) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, obiektów małej architektury oraz infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania terenu; 7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących obiektów garażowych lub gospodarczych; 9) zakaz podziału terenu; 10) dojazd z drogi o symbolu 35KDL, 41KDD; 11) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 13 ? Poz. 725 ?

25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 25MW/U o powierzchni 0,07 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 17,00 m; 3) do 5 kondygnacji nadziemnych; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy płaskie; 6) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, obiektów małej architektury oraz infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania terenu; 7) powierzchnia usług nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku; 8) usługi lokalizować na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej; 9) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 10) teren zainwestowany; 11) zakaz zwiększania intensywności zabudowy; 12) ustala się podziału terenu; 13) dojazd z drogi o symbolu 35KDL, 41KDD; 14) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 26. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 26KX o powierzchni 0,08 ha - przeznacza się pod ogólnodostępny plac miejski. Na terenie ustala się: 1) istniejący plac Zwycięstwa z pomnikiem; 2) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych; 3) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury obiektów oraz infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) istniejące nasadzenia zieleni wpisane do gminnej ewidencji zabytków; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 6) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni terenu; 7) zakaz podziału terenu; 8) dojazd z drogi o symbolu 42KDG oraz 41KDD; 9) funkcja nie generuje miejsc parkingowych. 27. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 27ZP o powierzchni 0,07 ha - przeznacza się pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym. Na terenie ustala się: 1) wprowadzić nasadzenia zieleni zimozielonej; 2) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych; 3) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej oraz niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 5% powierzchni działki; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 6) zakaz podziału terenu; 7) dojazd z drogi o symbolu 42KDG; 8) funkcja nie generuje miejsc parkingowych. 28. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 28MW o powierzchni 0,27 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 17,00 m; 3) do 5 kondygnacji nadziemnych; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy płaskie; 6) możliwość lokalizacji ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, obiektów małej architektury oraz infrastruktury niezbędnych dla funkcjonowania terenu;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 14 ? Poz. 725 ?

7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących obiektów garażowych lub gospodarczych; 9) zakaz podziału terenu; 10) dojazd z drogi o symbolu 41KDD; 11) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 29. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 29E o powierzchni 0,002 ha - przeznacza się pod lokalizację stacji transformatorowej. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 90% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 3,00 m; 3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni działki; 4) dachy płaskie; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust.

2 i 5; 6) zakaz podziału terenu; 7) dojazd z istniejącej pieszojezdni na terenie 24 MW. 30. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 30UO o powierzchni 1,28 ha - przeznacza się pod usługi oświaty. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) do 2 kondygnacji nadziemnych; 4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% powierzchni działki; 5) kształt dachu dowolny o kącie nachylenia do 25; 6) lokale mieszkalne w istniejących obiektach do zachowania; 7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) zakaz podziału terenu; 9) dojazd z drogi o symbolu 35KDL; 10) parkowanie - zabezpieczyć minimum 8 miejsc parkingowych - zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2-4. 31. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 31U o powierzchni 0,17 ha - przeznacza się pod funkcję usługową. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m; 3) do 3 kondygnacji nadziemnych; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20% powierzchni działki; 5) dachy do 25; 6) dopuszcza się lokalizację garaży o wysokości do 4,0 m; 7) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5; 8) zakaz podziału terenu; 9) dojazd z drogi o symbolu 35KDL; 10) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. 32. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32MW/U o powierzchni 0,16 ha - przeznacza się pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi. Na terenie ustala się: 1) wskaźnik intensywności zabudowy: powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 17,00 m; 3) 3 do 4 kondygnacji nadziemnych; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 10% powierzchni działki; 5) dachy do 25; 6) kształt dachu dowolny; 7) powierzchnia usług nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej budynku; 8) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 5;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 15 ? Poz. 725 ?

9) zakaz podziału terenu; 10) dojazd z drogi o symbolu 35KDL; 11) parkowanie - zgodnie z § 10 ust. 2. § 12. Ustalenia dla terenów komunikacji. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 33KDD o powierzchni 0,27 ha - przeznacza się pod drogę publiczną klasy dojazdowej. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu - zmienna 8,00 - 11,00 m; 2) dopuszcza się lokalizowanie pasów postojowych przy uwzględnieniu bezpieczeństwa na drodze oraz przepisów odrębnych; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) w granicach terenu znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, dla których obowiązują ustalenia z § 13 ust. 3 pkt 6. 2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 34KDG o powierzchni 0,76 ha - przeznacza się pod drogę publiczną klasy głównej. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu - zmienna 11,00 - 19,00 m; 2) teren częściowo objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4; 3) zagospodarowanie terenu, w tym umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 35KDL o powierzchni 2,85 ha - przeznacza się pod drogę publiczną klasy lokalnej. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu - zmienna 21,00 m. - 49,00 m; 2) dopuszcza się lokalizowanie pasów postojowych przy uwzględnieniu bezpieczeństwa na drodze oraz przepisów odrębnych; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) nasadzenia wzdłuż ulicy wpisane do gminnej ewidencji zabytków; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4; 6) w granicach terenu znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, dla których obowiązują ustalenia z § 13 ust. 3 pkt 6; 7) istniejące obiekty do wyburzenia. 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 36KDD o powierzchni 0,62 ha - przeznacza się pod drogę publiczną klasy dojazdowej. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu - zmienna 9,00-11,00 m; 2) dopuszcza się lokalizowanie pasów postojowych przy uwzględnieniu bezpieczeństwa na drodze oraz przepisów odrębnych; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust.

2 i 4. 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 37KP o powierzchni 0,02 ha - przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia 6,00 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 2) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4. 6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 38KP o powierzchni 0,01 ha - przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia 4,80 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 2) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 16 ? Poz. 725 ?

7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 39KS o powierzchni 0,13 ha - przeznacza się pod parking. Na terenie ustala się: 1) dopuszcza się parking do 2 kondygnacji nadziemnych; 2) dopuszcza się z powiązanie drugiej kondygnacji kładką z terenem 15U nad drogą 36 KDD; 3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 5% powierzchni terenu; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4; 6) ustala się zakaz podziału terenu; 7) dojazd z drogi o symbolu 35KDL i 36KDD. 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 40KS o powierzchni 0,12 ha - przeznacza się pod parking. Na terenie ustala się: 1) wprowadzić nasadzenia zieleni; 2) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 5% powierzchni działki; 5) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4; 6) zakaz podziału terenu; 7) dojazd z drogi o symbolu 35KDL. 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 41KDD o powierzchni 0,34 ha - przeznacza się pod drogę publiczną klasy lokalnej. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu - zmienna 4,00 - 16,00 m; 2) dopuszcza się lokalizowanie pasów postojowych przy uwzględnieniu bezpieczeństwa na drodze oraz przepisów odrębnych; 3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania terenu; 4) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4. 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 42KDG o powierzchni 0,21 ha - przeznacza się pod drogę publiczną klasy głównej. Na terenie ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu - zmienna 11,00 - 19,00 m; 2) teren objęty strefą ochrony B oraz WIII, dla których obowiązują ustalenia z § 6 ust. 2 i 4; 3) zagospodarowanie terenu, w tym umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami odrębnymi. § 13. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 1. Sieci infrastruktury technicznej prowadzić należy w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszojezdnych. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 1) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych znajdujących się w drogach położonych w obszarze planu oraz w drogach przyległych poza obszarem opracowania; 2) awaryjne zaopatrzenie w wodę zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi. Istniejące studnie wiercone, które wchodziły w skład zakładowego ujęcia wody Zakładów Owocowo-Warzywnych, do likwidacji; 3) odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną kanalizację do istniejącej sieci sanitarnej znajdujących się w drogach położonych w obszarze planu oraz w drogach przyległych poza obszarem opracowania; 4) odprowadzenie wód deszczowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdujących się w drogach położonych w obszarze planu oraz w drogach przyległych poza obszarem opracowania; 5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach o symbolach 9E i 29E poprzez sieć elektroenergetyczną 0,4 kV zlokalizowaną w terenach dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz w ulicach publicznych poza obszarem opracowania planu;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 17 ? Poz. 725 ?

6) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej znajdującej się w obszarze planu oraz poza obszarem opracowania; 7) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych kotłowni opalanych paliwem ekologicznym (ogrzewanie olejowe, energią elektryczną, gazem, itd.); 8) w oparciu o istniejącą sieć telekomunikacyjną. Dopuszcza się lokalizowanie inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z siecią telekomunikacyjną służącą do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu; 9) zagospodarowanie odpadów poprzez: a) obowiązek czasowego gromadzenia odpadów w obrębie własnej działki, b) gromadzenie i usuwanie odpadów należy organizować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. 2. Ustala się następujące parametry ogólne poszczególnych sieci infrastruktury technicznej: 1) sieć wodociągowa o średnicy minimum 32 mm; 2) kanalizacja sanitarna o średnicy minimum 200 mm; 3) kanalizacja deszczowa o średnicy minimum 160 mm; 4) sieć gazowa o średnicy minimum 25 mm; 5) sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV i SN-15kV. Parametry należy uściślić na etapie projektów budowlanych. 3. Zasady prowadzenia i użytkowania infrastruktury: 1) sieci infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 2) dopuszcza się likwidację, modernizację, przebudowę lub rozbudowę oraz zmianę przekrojów i przebiegów istniejących i projektowanych sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej użytkownik jest zobowiązany zapewnić dostęp lub przebudować kolizyjne odcinki; 4) dla istniejącej sieci infrastruktury technicznej wszelkie zbliżenia, kolizje i ingerencja w odległości ochronne prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) lokalizowanie w pasach drogowych urządzeń, sieci infrastruktury oraz obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) w granicach planu znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - rurociąg średnicy 40 odprowadzający wody do rowu szczegółowego R-79. Dla zachowania prawidłowego ich funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody. Rozdział 3 Ustalenia końcowe. § 14. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 36 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się stawki procentowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MW, UO - 20%; 2) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, MW/U, U - 30%; 3) dla pozostałych terenów - 1%. 2. Na terenie objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna, zatwierdzonego uchwałą Nr X/78/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 czerwca 2003 r., w rejonie ul. Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej miasta Dębna (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 61, poz. 1112). § 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Helena Sługocka

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 18 ? Poz. 725 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 19 ? Poz. 725 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 20 ? Poz. 725 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Dębnie stwierdza, że podczas dyskusji publicznej, wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie określonym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag jest bezprzedmiotowe.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

717 z późn. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Dębnie stwierdza, iż: § 1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej stanowiącymi zadania własne gminy są: - budowa drogi lokalnej 35 KDL i dojazdowej 36 KDD, - rozbudowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. § 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbędzie się w terminie uzależnionym od pozyskania środków ze źródeł określonych w § 3. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, działalności samorządu gminy, gospodarki komunalnej, prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska. § 3. 1. Prognozowane pozytywne skutki ekonomiczne uchwalania planu zawarte w prognozie finansowej, będą odczuwalne dla budżetu gminy w piątym roku od jego uchwalenia. 2. Inwestycje należące do zadań własnych gminy wymienione w § 1 będą finansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych z możliwością skorzystania: 1) ze środków pomocowych; 2) z kredytów i pożyczek; 3) z obligacji komunalnych; 4) z udziału podmiotów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5562

  uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej Kaszubskiej ? Osiedla ?Dzierzków? w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.5602

  uchwała nr XI/227/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2694

  uchwała nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/343/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/162/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń obejmującego następujące obszary: obszar nr 1 - teren w rejonie ulic: Częstochowskiej, Polnej i Granicznej, obszar nr 2 - teren w rejonie składowiska "Ruda", obszar nr 3 - teren w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Kopernika, św. Barbary i Zielonej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.724

  uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.723

  uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.722

  uchwała Nr XII/ 96 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.721

  uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.720

  uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nętno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.