Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.727

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Wolinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 727
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 727

UCHWAŁA NR XXIV/230/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin. Na podstawie przepisów art. 7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt.4, ust.3 i 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 ) uchwala się, co następuje: § 1. Wyznacza się na terenie Gminy Wolin niżej wymienione nieruchomości jako targowiska, na których dozwolone jest prowadzenie działalności handlowej, tj.: 1) Wolin, ul. Ogrodowa, dz.ew. nr 45, 47/13, 52/2, 52/5 położone w obrębie 4 Wolin, 2) Kołczewo, plac przy parkingu obok pawilonów handlowych, 3) Wisełka, ul. Leśna. § 2. 1. Handel z ręki, koszów, stoisk, kontenerów, namiotów, pojazdów samochodowych, przyczep itp., a także środków transportowych i części do nich, może być prowadzony wyłącznie w miejscach, o których mowa w § 1 z zastrzeżeniem § 2 ust.2. 2. Upoważnia się Burmistrza Wolina do wydawania okresowych zezwoleń na handel okolicznościowy w innych wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Wolin. § 3. Zasady funkcjonowania targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin oraz prowadzenia na nich sprzedaży określa Regulamin targowisk stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie regulaminu targowisk zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wolin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.648). § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady

Jan Frankowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.86.664

  uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2385

  uchwała nr 276/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVI.127.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3645

  uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1134

  uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXII/ 346/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.726

  uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.725

  uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.724

  uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.723

  uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.722

  uchwała Nr XII/ 96 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.