Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.728

Tytuł:

uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Krzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 728
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 728

UCHWAŁA NR XIV/78/2012 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887), uchwala się, co następuje: § 1. 1. W budżecie Gminy Krzęcin przeznacza się środki finansowe, zwane dalej funduszem zdrowotnym, na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 2. Środki, o których mowa w ust. 1, planowane są w budżecie Gminy Krzęcin w wysokości 0,3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. 3. Obsługę finansowo-księgową funduszu zdrowotnego zapewnia księgowość Zespołu Szkół w Krzęcinie. § 2. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu są: 1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę; 2) nauczyciele emeryci i renciści z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. § 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli obejmuje refundację w całości lub w części udokumentowanych kosztów związanych z: 1) przewlekłą chorobą nauczyciela; 2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu; 3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym; 4) zakupem leków i poniesionych wydatków związanych z leczeniem; 5) zakupem wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej - przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. § 4. 1. Nauczyciel korzystający z opieki zdrowotnej składa do wójta wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 728 ?

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą złożyć również: 1) dyrektor właściwej szkoły; 2) rada pedagogiczna właściwej szkoły; 3) organizacja związkowa, do której należy nauczyciel; 4) opiekun lub członek rodziny. 3. Wnioski, o których mowa powyżej, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin (pok. nr 2) w następujących terminach: 1) do 15 marca; 2) do 15 czerwca; 3) do 15 września; 4) do 10 grudnia. § 5. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy załączyć: 1) poświadczoną kserokopię aktualnego zaświadczenia, potwierdzającego leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą albo leczenie specjalistyczne; 2) poświadczoną kserokopię dokumentu potwierdzającego poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu medycznego (imienne faktury VAT, rachunki i inne); 3) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną. § 6. 1. Wnioski, o których mowa wyżej, opiniuje powołana przez wójta Komisja. 2. W skład Komisji wchodzą: 1) dwie osoby wskazane przez wójta; 2) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu; 3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w placówkach oświatowowychowawczych prowadzonych przez Gminę Krzęcin. 3. Przewodniczącego komisji, spośród osób wymienionych w ust. 2, wskazuje wójt. 4. Posiedzenia komisji odbywać się będą raz na kwartał w terminach: 1) do 30 marca; 2) do 30 czerwca; 3) do 30 września; 4) do 15 grudnia danego roku budżetowego; 5) w innym terminie w razie uzasadnionej potrzeby. 5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną. 6. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. 7. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez nauczycieli, Komisja sporządza protokół, zawierający proponowaną listę osób objętych pomocą zdrowotną i określający wysokość świadczenia. § 7. 1. Przewodniczący Komisji przekazuje wójtowi protokół z posiedzenia Komisji. 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu zasiłku pieniężnego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, podejmuje wójt. § 8. 1. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby - więcej niż raz. § 9. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty 500 zł. § 10. Traci moc uchwała Nr X/62/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 728 ?

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Mariusz Bodnar

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 728 ?

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 728 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 728 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 728 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1032

  uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.288.485

  uchwała nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.262

  uchwała nr XXVI/246/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia srodków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1209

  uchwała nr 365/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.727

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.726

  uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.725

  uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.724

  uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.723

  uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.