Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.729

Tytuł:

uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Świerzno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 729
Hasła:nagrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 729

UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno?.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Świerznie uchwala, co następuje: § 1. 1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi położone dla Gminy Świerzno ustanawia się wyróżnienie w formie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno?. 2. Laureat wyróżniony tytułem, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje statuetkę ?Szmaragd Ziemi Świerznowskiej?, którego opis przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o laureacie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zespół osób fizycznych, organizację społeczną, stowarzyszenie, pracodawcę lub inną osobę prawną z wyjątkiem partii politycznej. § 3. 1. Wyróżnienie ?Zasłużony dla Gminy Świerzno? nadaje Rada Gminy Świerzno zwana dalej ?Radą?, w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Wójta Gminy Świerzno. Załącznik Nr 1 do wniosku stanowi opinia Kapituły Honorowej. 2. Do kompetencji Kapituły Honorowej należy: 1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno?; 2) przedstawianie Wójtowi Gminy Świerzno opinii Kapituły o wyłonieniu kandydata do tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno?. 3. W skład Kapituły Honorowej wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 4: 1) przewodniczący Rady - Przewodniczący Kapituły; 2) przewodniczący komisji stałych Rady; 3) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie; 4) Sekretarz Gminy; 5) osoba desygnowana przez Wójta Gminy. 4. Laureata wyróżnienia, który jest zespołem osób fizycznych, organizacją społeczną, stowarzyszeniem, pracodawcą lub inną osobą prawną, z wyjątkiem partii politycznej, w pracach Kapituły Honorowej reprezentuje jedna osoba (wskazany na piśmie przedstawiciel). § 4. 1. Tytuł ?Zasłużony dla Gminy Świerzno? może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom. 2. Laureatem wyróżnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, można być tylko jeden raz. § 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno? mogą występować: 1) grupa co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świerzno, posiadających czynne i bierne prawa wyborcze do rady; 2) Wójt Gminy Świerzno;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 729 ?

3) organizacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną oraz inny podmiot - działające na terenie Gminy Świerzno. 2. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, do wniosku dołącza się listę osób popierających wskazanego kandydata. § 6. 1. Wniosek o przyznanie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno? składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady do dnia 31 marca każdego roku. 2. Wniosek o przyznanie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno? składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady do dnia 31 marca każdego roku. § 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, powinien być rozpatrzony i zaopiniowany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia Kapitule. § 8. Nadanie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Świerzno? zostaje potwierdzone wręczeniem statuetki ?Szmaragd Ziemi Świerznowskiej? podczas gminnej uroczystości plenerowej lub na sesji Rady Gminy. § 9. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem? Zasłużony dla Gminy Świerzno? prowadzi właściwe stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy. § 10. W 2012 r. zostanie przyznanych 5 sztuk statuetek ?Zasłużony dla Gminy Świerzno?, natomiast od roku 2013 po jednej statuetce za dany rok. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Mądrecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 729 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.297

  uchwała nr XXVI/128/2008 Rady Gminy Świerzno z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gostyniec w gminie Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1645

  sprawozdanie Wójta Gminy Świerzno z wykonania budżetu gminy Świerzno za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Zasłużony dla Gminy Pęcław?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1798

  sprawozdanie Wójta Gminy Świerzno sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.809

  uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Świerzno.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.728

  uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.727

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.726

  uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.725

  uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.724

  uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.