Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.731

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Bornem Sulinowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 731
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 731

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/532/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo oraz po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo przyjętym uchwałą Nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003 r., zmienionego uchwałą Nr XIV/145/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 grudnia 2007 r., oraz zmienionego uchwałą Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo przyjętego uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2708), obejmującą oznaczone na rysunku zmiany planu tereny o łącznej powierzchni 17,65 ha. 2. Integralną częścią uchwały są: 1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo opracowany w skali 1:1000, określający granice zmian planu na arkuszach nr 1a, 1b, 1c, 1d; 2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo, na którym tereny objęte zmianami oznaczono graficznie symbolem granic; 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, uzupełnione o uwagi do projektu zmiany planu; 4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, uzupełnione o zadania wynikłe ze zmiany planu. 3. Na rysunku zmiany planu ustalono następujące elementy: 1) granice obszarów objętych zmianą planu; 2) symbole arkuszy (według podziału planu zmienianego);

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 731 ?

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) przeznaczenie terenu; 5) projektowane granice działek; 6) obowiązujące linie zabudowy; 7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 8) budynki o walorach zabytkowych. 4. Przedmiot ustaleń określonych w uchwale obejmuje zmiany planu w zakresie ustaleń funkcjonalnych, struktury przestrzennej, parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U, przy czym na rysunku zmiany planu dokonuje się zmian dla siedmiu następujących terenów: 1) teren oznaczony dotychczas symbolem 3MN o powierzchni 1,6 ha; 2) teren oznaczony dotychczas symbolem 64Ut,MN o powierzchni 0,49 ha; 3) teren oznaczony dotychczas symbolem 116Kg o powierzchni 0,46 ha; 4) teren oznaczony dotychczas symbolem 196US o powierzchni 6,82 ha; 5) teren oznaczony dotychczas symbolem 200MN,Ut o powierzchni 0,12 ha; 6) teren oznaczony dotychczas symbolem 204MW,U o powierzchni 0,71 ha; 7) teren oznaczony dotychczas symbolem 207MW,MN,U o powierzchni 1,61 ha. 5. Zmiany w planie dla obszarów określonych w ust. 4 polegają odpowiednio na: 1) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 3MN poprzez dodanie funkcji zabudowy usług turystycznych oraz zmianie parametrów zagospodarowania działki w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej; oznaczenie po zmianie 3MN,Ut - rysunek zmiany planu załącznik 1a; 2) zmianie parametrów zagospodarowania działki w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, zmianie wysokości nowej zabudowy, wprowadzeniu zasad podziału nieruchomości oraz zmianie usytuowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 64Ut,MN; oznaczenie po zmianie 64Ut,MN - rysunek zmiany planu załącznik 1b; 3) zmianie parametrów zagospodarowania działki w zakresie powierzchni zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 65Ut; oznaczenie i rysunek bez zmian; 4) zmianie parametrów zagospodarowania działki w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej dla terenu oznaczonego symbolem 91U,Ut,MW; oznaczenie i rysunek bez zmian; 5) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 116Kg poprzez dodanie funkcji zabudowy usługowej; oznaczenie po zmianie 116Kg,U - rysunek zmiany planu załącznik 1c; 6) wprowadzeniu zakazu lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, zmianie parametrów zagospodarowania działki w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej dla terenu oznaczonego symbolem 156MN,U; oznaczenie i rysunek bez zmian; 7) zniesieniu zakazu lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych dla działki nr ewid.10/2 w ramach terenu oznaczonego symbolem 168MW,MN,U oraz w zakresie zmiany powierzchni zabudowy; oznaczenie i rysunek bez zmian; 8) wprowadzeniu zakazu lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, zmianie parametrów zagospodarowania działki w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej oraz dopuszczeniu podziału dla terenu oznaczonego symbolem 188MW,MN,U a także zmiana dyspozycji w zakresie linii zabudowy; oznaczenie po zmianie 188MW,MN,U - oznaczenie i rysunek bez zmian; 9) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 200MN,Ut poprzez dodanie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, zmianie dyspozycji w zakresie lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych, zmianie usytuowania linii rozgraniczającej terenu (zwiększenie powierzchni kosztem terenu 196US i 204MW,U), oznaczenie po zmianie 200MN,Ut,MW,U - rysunek zmiany planu załącznik 1d; 10) zmianie usytuowania linii rozgraniczającej dla terenu oznaczonego symbolem 196US (zmniejszenie powierzchni kosztem terenu 200MN,Ut,MW,U), zmianie usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudowy; oznaczenie po zmianie 196US - rysunek zmiany planu załącznik 1d; 11) zmianie usytuowania linii rozgraniczającej dla terenu oznaczonego symbolem 204MW,U (zmniejszenie powierzchni kosztem terenu 200MN,Ut,MW,U), zmianie fragmentu obowiązującej linii zabudowy na linię nieprzekraczalną; oznaczenie po zmianie 204MW,U - rysunek zmiany planu załącznik 1d;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 731 ?

12) wprowadzeniu zakazu lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, na terenie działki nr ewid.37/41, zmianie dyspozycji w zakresie lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych, zmianie usytuowania obowiązującej linii zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 207MW,MN,U; oznaczenie po zmianie 207MW,MN,U - rysunek zmiany planu załącznik 1d. § 2. W uchwale XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2708), wprowadza się zmiany w rozdziale 3 - Ustalenia szczegółowe: 1) w miejsce ust. 3 - Ustalenia dla terenu o symbolu 3MN wprowadza się ust. 3 - Ustalenia dla terenu o symbolu 3MN,Ut w następującym brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 731 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 731 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 731 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 731 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?8? Poz. 731 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?9? Poz. 731 ?

§ 3. 1. Zmienia się rysunek planu dla terenów 3MN; 64Ut,MN; 116Kg; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U poprzez wprowadzenie graficznego załącznika do niniejszej uchwały w arkuszach 1a, 1b, 1c, 1d zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 5. 2. Tracą moc ustalenia graficzne załącznika nr 1 ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo przyjętego uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2708) dla terenów: 3MN; 64Ut,MN; 116Kg; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U. § 4. Pozostałe ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo przyjętego uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2708), pozostają bez zmian. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 10 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 11 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 12 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 13 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 14 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 15 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Bornem Sulinowie rozstrzyga, co następuje: Zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpłynęły następujące uwagi: I. Uwaga wniesiona w dniu 17 października 2011 r. (data wpływu) dotyczyła zmiany położenia nieprzekraczalnej linii zabudowy po granicy z działką nr 37/43 na terenie o symbolu 200 MN, Ut, MW, U - uwaga nieuwzględniona ponieważ projekt planu z usytuowaniem linii zabudowy po granicy z działką nr 37/43, o jaką wnosi składająca uwagę, nie został uzgodniony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pismem znak: ZN.K.5150.76.2011.BM z dnia 27 czerwca 2011 r. II. Uwaga wniesiona w dniu 26 września 2011 r. (data wpływu) dotyczyła nieruchomości położonej przy ulicy Jeziornej 9 na terenie oznaczonym symbolem 64Ut,MN i zawierała następujące wnioski: 1) wysokość zabudowy 24 m (wysokość otaczających dorosłych sosen 25 metrów) ? z uwagi na brak uzgodnienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pismo nr ZN.K5150.76.2011.BM z dnia 21 grudnia 2011 r. i nr ZN.K.5150.3.2012.BM. z dnia 18 stycznia 2012 r. - wniosek nieuwzględniony; 2) dach kryty dachówką lub materiałem o podobnym odbiorze estetycznym - uwzględniony - wniosek uwzględniony; 3) linia zabudowy wyłącznie od strony ulicy Jeziornej (6 metrów od granicy działki z drogą - ok. 40 metrów bieżących) - wniosek uwzględniony wprowadzono linię zabudowy w odległości 4 od strony ul. Jeziornej; 4) powierzchnia zabudowy min. 40% - wniosek uwzględniony wprowadzono zapis ?powierzchnia zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działek?; 5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% - wniosek uwzględniony wprowadzono zapis ?powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20%?; 6) powierzchnię niezabudowaną przeznaczyć pod zieleń niską i wysoką; 7) miejsca parkingowe i garaż na terenie nieruchomości zlokalizowane pomiędzy drzewami - wniosek uwzględniony; 8) znieść zakaz podziału nieruchomości (pow. dz. 0,4971 ha) - wniosek uwzględniony wprowadzono zapisy umożliwiające dokonanie podziału nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 16 ? Poz. 731 ?

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Bornem Sulinowie rozstrzyga, co następuje: 1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, nie wynika z ustaleń zmiany planu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2074

  uchwała Nr XLVII/530/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, położonych na terenie gminy Borne Sulinowo ? z wyłączeniem miasta Borne Sulinowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1932

  aneks nr 2/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2009r. a Gminą Borne Sulimowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.766

  zestawienie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1447

  aneks Nr 2/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.520

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.730

  ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Gryfice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.729

  uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.728

  uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.727

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.726

  uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.