Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.733

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Rewal
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 733
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 733

UCHWAŁA NR XVIII/144/12 RADY GMINY REWAL z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal. Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal z dnia 28 stycznia 2011 r. Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Rewal wprowadza się następujące zmiany: § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł ( słownie: dwa złote 50/100).? § 2. 1. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Joanna Drzewińska - Dąbrowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.222

  uchwała nr XIX/61/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2098

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej przez Samorządowe Przedszkole w Huwnikach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.994

  uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2810

  uchwała nr XVII.119.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.732

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1266/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.731

  uchwała Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.730

  ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Gryfice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.729

  uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerzno"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.728

  uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.