Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/2/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworzynie Śląskiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-21
Organ wydający:Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 741
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 21 lutego 2012 r. Poz. 741

UCHWAŁA NR XVII/2/12 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworzynie Śląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje: § 1. 1. Ulicy położonej w miejscowości Jaworzyna Śląska oznaczonej numerem ewidencyjnym 460/9 nadaje się nazwę ? ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny numer 1 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 741 ? Załącznik do uchwały nr XVII/2/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/61/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Jaworzyna Śląska.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/60/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Jaworzyna Śląska.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Jaworzyna Śląska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/66/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/22/06 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie opłat targowych na targowisku przy ul.1-go Maja w Jaworzynie Śląskiej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/23/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/XV/136/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/XLIII/240/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • uchwała nr 114/XX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XX/94/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/24/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N5.4131.155.2012.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2012r. stwierdzające nieważność § 1, 2, 5 ust. 1 we fragmencie ?w szczególności?, § 5 ust. 2 zdanie 1-3, § 9 uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, opiekunów prawnych oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

 • uchwała nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, opiekunów prawnych oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.