Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/93/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-21
Organ wydający:Rada Miejska w Pieńsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 743
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 21 lutego 2012 r. Poz. 743

UCHWAŁA NR XX/93/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: § 1. Ulicy w miejscowości Pieńsk (obr. II) oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 1/19 i 1/21 (zaznaczona w załączniku graficznym do uchwały) nadaje się nazwę ? ul. Boczna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Grażyna Łagowska

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 743 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/94/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lasowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/4/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XVII/2/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworzynie Śląskiej.

 • uchwała nr VI/XV/136/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/XLIII/240/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • uchwała nr 114/XX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XX/94/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/24/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.