Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/98/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku nadanego uchwałą Nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-21
Organ wydający:Rada Miejska w Pieńsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 745
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 21 lutego 2012 r. Poz. 745

UCHWAŁA NR XX/98/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku nadanego uchwałą nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 r. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Grażyna Łagowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/94/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lasowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/94/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • uchwała nr XX/93/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • uchwała nr XVII/4/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XVII/2/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworzynie Śląskiej.

 • uchwała nr VI/XV/136/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/XLIII/240/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.