Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.753

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 753
Hasła:pomoc i dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 753

w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Kobylance uchwala, co następuje: § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/119/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska § 21 otrzymuje brzmienie: ?§21. Wysokość refundacji przypadającej na jedno indywidualne gospodarstwo rolne, w zależności od jego wielkości, nie może przekroczyć kwoty: - 400,00 zł dla gospodarstw do 2,5 ha, - 900,00 zł dla gospodarstw powyżej 2,5 ha do 5 ha, - 1 200,00 zł dla gospodarstw powyżej 5 ha do 10 ha, - 2 200,00 zł dla gospodarstw powyżej 10 ha do 15 ha, - 3 000,00 zł dla gospodarstw powyżej 15 ha do 20 ha, - 3 700,00 zł dla gospodarstw powyżej 20 ha do 25 ha, - 4 800,00 zł dla gospodarstw powyżej 25 ha." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.357

  uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylanka na lata 2009 ? 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.193

  uchwała Nr XXXII/318/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Stepnica w zakresie ochrony środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.228

  uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.706

  uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 października 2009r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3144

  uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Pola eksploatacji autorskich praw majatkowych do programu komputerowego

  Jakie pola eksploatacji obejmują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.752

  porozumienie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lutego 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą Chojna a Powiatem Gryfińskim o współpracy w zakresie oświaty polegające na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.751

  uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.750

  uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz zmianie niektórych uchwał

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.749

  uchwała Nr XI/114/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.748

  uchwała Nr XVI/134/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.