Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.754

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Miejska w Jedliczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 754
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 754

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2012 rok , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. § 3. Traci moc Uchwała Nr XV/154/99 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt bezdomnych. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Leśniak

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 754 ?

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JEDLICZE NA 2012 ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne. § 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze, zwany dalej ? Programem ?, ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych przebywających w granicach administracyjnych Gminy Jedlicze, w szczególności psów i kotów. § 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; plan znakowania psów na terenie Gminy; działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. § 3. Ilekroć w niniejszym Programie mowa o: Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Jedlicze; Burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Jedlicze; JPGKiM w Jedliczu ? Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. z o.o., tj. podmiot z którym gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt; Ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. ? Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); zwierzętach bezdomnych ? rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; zwierzętach domowych ? rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; zwierzętach gospodarskich ? rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

6)

7)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 754 ?

8)

schronisko dla zwierząt ? miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.); przechowalnia ? należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt. Rozdział 2. Plan znakowania zwierząt § 4. 1. Plan znakowania psów, realizowany będzie poprzez:

9)

a) b) c)

prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy; prowadzenie w Urzędzie Gminy rejestru zwierząt znakowanych, zawierającego m.in. informacje o danych kontaktowych właściciela oraz informacje dotyczące psa; prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów.

2. Znakowanie zwierząt następuje poprzez wszczepienie mikroprocesora (czipu) przez podmiot z którym gmina ma zawarta umowę na znakowanie. 3. Mikroprocesor o którym mowa w ust. 2 zawiera informację numeryczną. 4. Koszty znakowania psów na zasadach określonych w niniejszym programie, finansowane są w całości z budżetu Gminy. Rozdział 3. Zapobieganie bezdomności zwierząt w tym ich wyłapywanie § 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, ustala się zasady zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym ich wyłapywania i dalszego postępowania z nimi. § 6. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały i następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w Urzędzie Gminy w Jedliczu ? stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska lub JPGKiM w Jedliczu. § 7. 1. Zwierzęta bezdomne administracyjnych Gminy. będą wyłapywane z terenów znajdujących się w granicach

2. Wyłapywaniem zwierząt bezdomnych zajmować się będzie JPGKiM w Jedliczu, z którym zawarta została umowa na wyłapywanie. 3. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt będą obejmowały: a) b) c) d) przeprowadzenie wyłapywania; przewiezienie zwierzęcia na okres do 15 dni do przechowalni; ocenę stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; przewiezienie zwierzęcia do schroniska, po okresie o którym mowa w pkt b), gdy nie ustalono właściciela lub opiekuna zwierzęcia.

4. Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 ze zm.). Rozdział 4. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich § 8. Gminy Jedlicze zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, zawierając w tym celu porozumienie z podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 754 ?

Rozdział 5. Opieka weterynaryjna § 9. 1. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z odpowiednim podmiotem (lekarzem weterynarii, lecznicą/kliniką dla zwierząt). 2. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także posiadających właściciela w przypadku, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych kosztów leczenia. 4. Uśmiercenie wyłapanych zwierząt może nastąpić wyłącznie w przypadkach i w sposób określony w ustawie. Rozdział 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami § 10. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 2. Opieka ta obejmuje w szczególności: a) b) c) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przy udziale społecznych opiekunów kotów; podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; Rozdział 7. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym § 11. 1. W ramach Programu Gmina prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie właściwej opieki i odpowiedzialności nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 2. Gmina kształtuje w szczególności: a) b) c) świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt,

uświadamia o korzyściach płynących z elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt; informuje o możliwości adopcji zwierząt wyłapanych; edukuje o zabiegach zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.

3. Zadania o których mowa w ust. 1 i 2 Gmina realizuje przy współpracy szkół, jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych. Rozdział 8. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach § 12. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii. Rozdział 9. Usypianie ślepych miotów § 13. 1. Usypianie ślepych miotów, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 Ustawy realizowane jest poprzez finansowanie zabiegu usypiania ślepych miotów wykonywanego przez lekarza weterynarii, z którym zawarto stosowną umowę, na zasadach określonych w tej umowie. 2. Gmina dokonuje zapłaty za dokonane usługi, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez lekarza weterynarii.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 754 ?

Rozdział 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt § 14. 1. Zwierzęta przebywające w przechowalni przez okres 15 dni mogą być przeznaczone do adopcji. 2. Adoptować może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości z adresem zameldowania. Adopcja następuje na podstawie spisanej z osobą pełnoletnią umowy adopcyjnej. 3. Adopcja zwierzęcia przebywającego w przechowalni jest nieodpłatna. Rozdział 11. Finansowanie Programu § 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Jedlicze na 2012 rok w wysokości 61 900,00 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2431

  uchwała nr XV/54/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4307

  uchwała nr 80/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.753

  zestawienie nr 1 Gminy Chorkówka z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Chorkówka za II półrocze 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.752

  rozporządzenie nr 8/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne w powiecie krośnieńskim oraz Haczów, Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.751

  rozporządzenie nr 7/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Dukla, Chorkówka w powiecie krośnieńskim oraz Krempna, Nowy Żmigród w powiecie jasielskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.750

  uchwała nr XXII/98/12 Rady Gminy Markowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Markowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.749

  uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jeżowe na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.