Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.771

Tytuł:

uchwała nr XXII/225/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Dębicy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 771
Hasła:Stypendia sportowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 771

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127 poz. 857 z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 8 ust. 1 dodaje się literę d) w brzmieniu: ?zmienił miejsce zamieszkania, wyprowadzając się poza granice miasta Dębicy.? 2. Dodaje się § 11 w brzmieniu: ?Stypendium może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.826

  uchwała nr XXIX/460/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne Miasta Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1332

  uchwała nr LVII/674/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010r. sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1456

  uchwała nr XXIX/466/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.827

  uchwała nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.1793

  sprawozdanie nr XXIX/454/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.770

  uchwała nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.769

  decyzja nr OKR-4210-9(7)/2012/2027/VIA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.768

  rozporządzenie nr 5/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Żurawica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.767

  rozporządzenie nr 4/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta i gminy Przemyśl oraz gminy Medyka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.766

  rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej z dnia 26 marca 2012r. o uchyleniu rozporządzeń w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt na terenie gmin Cmolas i Niwiska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.