Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.815

Tytuł:

uchwała nr 253/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jarosławia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 815
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 815

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje: § 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Miasta Jarosławia. § 2. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2012, zwany w dalszej części Programem, zgodny jest z ustawą o ochronie zwierząt. 2. Program zawiera wytyczne w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów oraz działań ze wskazaniem realizujących je jednostek. 3. W programie określono osiem zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami). 4. Opracowanie określa działania planowane w roku 2012 i obejmuje: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. § 3. Celem programu jest : 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zmianami), 2. Zapobieganie bezdomności zwierząt, 3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt,

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 815 ?

4. Edukacja mieszkańców miasta Jarosławia w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów. § 4. Realizację zadań w ramach programu prowadzą w roku 2012: 1) a) b) 2) Burmistrz Miasta Jarosławia jako koordynator zadań prowadzonych przez Urząd Miasta Jarosławia w zakresie: zadań wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, zadań wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 2 i pkt 3 poprzez Straż Miejską. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt przez współpracę z organami administracji publicznej, w zakresie zadań wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 2, pkt 5 i pkt 8.

§ 5. 1. Wzorem lat ubiegłych, w roku 2012 opiekę nad bezdomnymi psami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia Gmina Miejska Jarosław powierzy w drodze porozumienia Gminie Miejskiej Przemyśl, będącej właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, zwanego dalej Schroniskiem. 2. W roku 2012 w Schronisku zostanie zabezpieczonych 20 miejsc dla bezdomnych psów z terenu miasta Jarosławia. § 6. W zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Jarosławia w roku 2012 podjęte zostaną działania obejmujące : 1) 2) 3) 4) 5) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Jarosławia podlegają odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców miasta ?zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska. 3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzi Straż Miejska za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, ani nie będzie zadawał im cierpienia. 4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu przez Straż Miejską do Schroniska. 5. Środki przewidziane do przewozu zwierząt spełniają warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. § 8. Sterylizacja albo kastracja zwierząt będzie prowadzona w Schronisku na zlecenie Gminy Miejskiej Jarosław. § 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzić będzie w roku 2012 Schronisko we współpracy z Gminą Miejską Jarosław na zasadach określonych w porozumieniu. § 10. Usypianie ślepych miotów będzie prowadzone przez lekarzy weterynarii na zlecenie Gminy Miejskiej Jarosław. § 11. 1. Przyjęcia i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami miasta Jarosławia zapewni gospodarstwo Pana Józefa Brodowicz przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Jarosławiu. 2. Gospodarstwo rolne wskazane w ust. 1 spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 815 ?

3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Miejska Jarosław, a w przypadku gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel zwierzęcia. 4. Warunki przyjmowania bezdomnych zwierząt gospodarskich do gospodarstwa oraz szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi zostanie określony w umowie z właścicielem gospodarstwa. § 12. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Jarosławia będzie realizowana na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii. § 13. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Miejskiej Jarosław środki finansowe w wysokości 81 040 zł. 2. Z zarezerwowanych w budżecie miasta Jarosławia środków, kwotę 79 040 zł przeznacza się na dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl w celu zapewnienia w schronisku opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia. 3. W ramach tej kwoty Schronisko zabezpieczy w roku 2012 dwadzieścia miejsc dla psów pochodzących z terenu miasta Jarosławia oraz zapewni: wyżywienie, bieżącą opiekę, w tym weterynaryjną, szczepienia, znakowanie, prowadzenie dokumentacji weterynaryjno-ewidencyjnej, w przypadku padnięcia psa utylizację, a także jeżeli zaistnieje taka możliwość, przekazywanie psów do adopcji. 4. Pozostała kwotę w wysokości 2 000 zł przeznacza się na: 1) 2) 3) 4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia

mgr Jan Gilowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2346

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 marca 2012r. w sprawiew zmiany uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.813

  uchwała nr XVIII/91/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.812

  uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.811

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.810

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.31.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 marca 2012r. dotyczące uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 lutego 2012r. Nr XVIII/91/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.