Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.816

Tytuł:

uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Rada Miejska w Pruchniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 816
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 816

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póź. zmianami), art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zmianami). RADA MIEJSKA W PRUCHNIKU uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2012 roku. § 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku Flak Władysław

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 816 ?

Załącznik do Uchwały Nr 114/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 1. CEL PROGRAMU Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej ?Programem?, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pruchnik oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolnożyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Pruchnik. 2. WYKONAWCY PROGRAMU Gmina Pruchnik, Schronisko dla Zwierząt na podstawie umowy podpisanej z gminą Pruchnik oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Gospodarki Komunalnej. 3. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM DOMOWYM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez Schronisko na podstawie zawartej przez Gminę Pruchnik umowy. Na dzień dzisiejszy funkcjonujące schroniska na terenie województwa podkarpackiego nie posiadają wolnych miejsc, czynimy starania o podpisanie umowy ze schroniskiem w Orzechowcach. 4. OPIEKA NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI Opieka nad wolnożyjącymi kotami jest realizowana przez: 1. 2. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących, w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących. 5. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 1. 2. stałe, na interwencje, okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.

Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Pruchnika w porozumieniu ze Schroniskiem dla Zwierząt w ramach posiadanej przez Gminę umowy. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działań. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 816 ?

Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt na mocy zawartej przez Gminę Pruchnik umowy. 6. OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Wyżej wymienione zabiegi mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii. Zabiegom sterylizacji lub kastracji, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku oraz przeznaczone do adopcji ? w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek. 7. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 1. 2. informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej gminy, współdziałanie w tym zakresie ze Schroniskiem dla zwierząt oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 8. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane w Schronisku dla zwierząt na mocy zawartej przez Gminę Pruchnik umowy, lub na podstawie zlecenia z uprawnionym lekarzem weterynarii. 9. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z właścicielem gospodarstwa, określającym szczegółowo sposób postępowania z przekazanymi zwierzętami. 10. ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W GMINIE Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która realizowana jest poprzez: Schronisko dla zwierząt, na podstawie posiadanej przez Gminę Pruchnik umowy, lekarza weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo na podstawie zleceń. 11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU Rada Miejska w Pruchniku uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z Programem.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.815

  uchwała nr 253/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 marca 2012r. w sprawiew zmiany uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.813

  uchwała nr XVIII/91/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.812

  uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.811

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.