Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.817

Tytuł:

uchwała nr 58/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Rada Miejska w Przemyślu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 817
Hasła:Opłaty - za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej,mieszkaniu chronionym lub rodzinie zastępczej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 817

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwała określa warunki: 1) 2) 3) umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, odstąpienia od ustalenia,

opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). 2. W trakcie realizacji niniejszej uchwały stosuje się poniższe zasady ogólne: 1) 2) 3) 4) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności wraz z rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy ich pobytu, zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień, zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu.

§ 2. Umorzenie w całości lub części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, łącznie z odsetkami następuje wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

2)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 817 ?

3)

osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osobą, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej, wystąpi inna ważna przyczyna uzasadniająca umorzenie w całości lub części łącznie z odsetkami, dłużnik zmarł, ściągnięcie należności, stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji osoby zobowiązanej oraz osób pozostających na jego utrzymaniu; Według zasad zamieszczonych w poniższej tabeli:

4) 5) 6) 7)

Procentowy stosunek dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego na Lp. osobę określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Procent umorzenia łącznie z odsetkami opłaty za pobyt w spokrewnionej rodzinie zastępczej

Procent umorzenia łącznie z odsetkami opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka

Procent umorzenia łącznie z odsetkami opłaty za pobyt w placówce opiekuńczowychowawczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

do 150% powyżej 150% do 200% powyżej 200% do 250% powyżej 250% do 300% powyżej 300% do 350% powyżej 350% do 400% powyżej 400% do 450% powyżej 450% do 500% powyżej 500% do 550% powyżej 550% do 600% powyżej 600%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% umorzenia

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% umorzenia

100 97,5 95 90 85 80 70 60 50 40 0% umorzenia

§ 3. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 1) 2) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej, występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

3)

4)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 817 ?

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 1) 2) 3) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.

1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 250% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, w przypadku gdy osoba lub osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, po ustaleniu opłaty osobie zobowiązanej ? i odliczeniu tej opłaty od jej dochodu - osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-3, osoba zobowiązana reguluje alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w wysokości ustalonej przez sąd lub płaci alimenty dobrowolnie w kwocie nie niższej niż 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko lub osobę pełnoletnią przebywającą w pieczy zastępczej, w okresie nie krótszym niż jeden rok przed wszczęciem postępowania o ustalenie opłaty, jedna z osób zobowiązanych jest długotrwale chora i zostanie to udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty jest osobą całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub w innych całodobowych placówkach pomocy społecznej, osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko, osoba zobowiązana jest osobą ubezwłasnowolnioną, osoba zobowiązana doznała strat materialnych, powstałych w wyniku klęski lub innych zdarzeń losowych, co najmniej 80% świadczeń przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stanowi całkowity dochód rodziny lub osoby zobowiązanej, osoba zobowiązana jest osobą uczącą się w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.

4) 5)

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

14)

§ 5. Umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji administracyjnej. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. § 7. Traci moc uchwała Nr 47/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2913

  uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4033

  uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3602

  uchwała nr 149/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.816

  uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.815

  uchwała nr 253/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 marca 2012r. w sprawiew zmiany uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.813

  uchwała nr XVIII/91/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.812

  uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.