Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.820

Tytuł:

uchwała nr 101/XIX/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawornik Polski na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Rada Gminy Jawornik Polski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 820
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 820

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawornik Polski na 2012 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy Jawornik Polski uchwala co następuje: § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 12 490 225,- zł z tego: dochody bieżące w kwocie 12 030 205,- zł dochody majątkowe w kwocie 460 020,- zł 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 13 011 426,15 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 11 959 589,12 zł wydatki majątkowe w kwocie 1 051 837,03 zł 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 521 201,15 zł 4. Źródłami pokrycia deficytu będą: długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 521 201,15 zł 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 909 988,- zł z tego: § 952 ?Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym? w kwocie 1 431 189,15 zł 6. Określa się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 909 988,-zł z tego: § 992 ?Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek? w kwocie 909 988,- zł § 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,- zł z tego: 1) 2) 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 568 810,85 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 521 201,15 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 909 988,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 820 ?

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.(rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 3. W myśl przepisów ustawy ? Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. § 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 21 700,- zł z tego: 1) 2) dział 801 ?Oświata i wychowanie? - dokształcanie nauczycieli w kwocie 21 700,- zł dział 801 ?Oświata i wychowanie?- Fundusz Zdrowotny nauczycieli w kwocie 6 351 zł § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 26 000,- zł 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 26 000,- zł w tym: a) na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 26 000,- zł § 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY: Dział Rozdział 750 75011 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Wartość Administracja publiczna 43 850,00 zł Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące 43 450,00 zł 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 43 450,00 zł bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwalifikacja wojskowa 400,00 zł 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 400,00 zł bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 234,00 zł prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 234,00 zł prawa - dochody bieżące 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 1 234,00 zł bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Pomoc społeczna 2 349 100,00 zł §

75045

751 75101

852

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 820 ?

85212

85213

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 332 700,00 zł ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 2 332 700,00 zł bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 16 400,00 zł niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody bieżące 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 16 400,00 zł bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Ogółem dochody: 2 394 184,00 zł

WYDATKI: Dział Rozdział 750 75011 § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne 2) wydatki jednostek budżetowych Wartość 43 850,00 zł 43 450,00 zł 43 450,00 zł 43 450,00 zł 43 450,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 1 234,00 zł 1 234,00 zł

4010 75045

3030 751 75101

4010 4110 4120 852 85212

1 234,00 zł 1 234,00 zł 1 043,00 zł 166,00 zł 25,00 zł 2 349 100,00 zł 2 332 700,00 zł

3110

2 307 200,00 zł 2 307 200,00 zł 25 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 820 ?

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: 1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DOCHODY: Dział Rozdział § 756 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ? dochody bieżące 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem dochody: Kwota zł 44 000,00 zł

75618

44 000,00 zł 44 000,00 zł 44 000,00 zł

WYDATKI: Dział Rozdział § 851 85153 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem wydatki: Kwota zł 44 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 42 500,00 zł 31 250,00 zł 5 950,00 zł 4 350,00 zł 370,00 zł 680,00 zł 150,00 zł 400,00 zł 25 300,00 zł 6 600,00 zł 17 800,00 zł 300,00 zł 600,00 zł 11 250,00 zł 1 250,00 zł

4210 85154

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4700

2310

2820

10 000,00 zł 44 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 820 ?

2. ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr52,poz.420 z późn. zmian.) Fundusz sołecki : 156 107,15,- zł z tego sołectwo: Hadle Kańczuckie: 12 524,12 zł Hadle Szklarskie: 21 304,48 zł Hucisko Jawornickie: 16 591,10 zł Jawornik Polski: 26 933,60 zł Jawornik Przedmieście: 22 785,83 zł Manasterz: 26 933,60 zł Widaczów: 11 500,65 zł Zagórze: 17 533,77 zł WYDATKI: Dział Rozdział § 600 60016 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Sołectwo Hadle Kańczuckie Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych a)związane z realizacja ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) budowa kaplicy cmentarnej Sołectwo Hadle Szklarskie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Budowa kaplicy cmentarnej Sołectwo Hucisko Jawornickie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne Kwota zł 12 524,12 zł 2 524,12 zł 2 524,12 zł 2 524,12 zł 2 524,12 zł 2 524,12 zł 2 524,12 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 21 304,48 zł 21 304,48 zł 21 304,48 zł 21 304,48 zł 21 304,48 zł 21 304,48 zł 21 304,48 zł 16 591,10 zł 16 591,10 zł 16 591,10 zł 16 591,10 zł 16 591,10 zł

700 70005

700 70005

754 75412

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 820 ?

700 70005

700 70005

600 60016

926 92601

700 70005

600 60016

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) modernizacja budynku remizy w Hucisku Jawornickim Sołectwo Jawornik Polski Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Przebudowa dachu budynku kina w Jaworniku Polskim Sołectwo Jawornik Przedmieście Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Przebudowa dachu budynku kina w Jaworniku Polskim Sołectwo Manasterz Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia a) Wydatki związane z infrastrukturą około cmentarną w Manasterzu Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Budowa infrastruktury boiska sportowego w Manasterzu Sołectwo Widaczów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) modernizacja budynku WDK-OSP w Widaczowie Sołectwo Zagórze Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE:

16 591,10 zł 16 591,10 zł 26 933,60 zł 26 933,60 zł 26 933,60 zł 26 933,60 zł 26 933,60 zł 26 933,60 zł 26 933,60 zł 22 785,83 zł 22 785,83 zł 22 785,83 zł 22 785,83 zł 22 785,83 zł 22 785,83 zł 22 785,83 zł 26 933,60 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 11 500,65 zł 11 500,65 zł 11 500,65 zł 11 500,65 zł 11 500,65 zł 11 500,65 zł 11 500,65 zł 17 533,77 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 820 ?

754 75412

z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia a) Wydatki związane z infrastrukturą około cmentarną w Manasterzu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) modernizacja budynku remizy OSP w Zagórzu Ogółem dochody:

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 15 533,77 zł 15 533,77 zł 15 533,77 zł 15 533,77 zł 15 533,77 zł 15 533,77 zł 156 107,15 zł

3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ze zmianą z dnia 20 listopada Dz. U. Z 2009 r. Nr 215 poz. 1664 z 18 grudnia 2009 r. DOCHODY: Dział Rozdział § 900 90019 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ? dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat Ogółem dochody: Kwota zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł

WYDATKI: Dział Rozdział § 900 90019 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ? wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Ogółem wydatki: Kwota zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 4 000,00 zł 2 100,00 zł 6 100,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, obejmujących zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200 000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 568 810,85 zł,

2) 3) 4)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 820 ?

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział 020 02095 400 40002 0830 0920 700 70005 0470 0750 § Wyszczególnienie Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży wyrobów - dochody bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług ? dochody bieżące Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ? dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ? dochody bieżące Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ? dochody majątkowe Pozostałe odsetki ? dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ? dochody bieżące - wpływy z tytułu refakturowania zużytej przez najemców energii, gazu Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług ? dochody bieżące Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy .lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? dochody bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów ? dochody bieżące - wpływy z tytułu refakturowania rozmów telefonicznych pracowników - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? dochody bieżące Kwota zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 52 100,00 zł 52 100,00 zł 52 000,00 zł 100,00 zł 272 000,00 zł 272 000,00 zł 2 000,00 zł 150 000,00 zł

0840

0870 0920 0970 710 71035 0830 720 72095 6207

100 000,00 zł 500,00 zł 19 500,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 360 020,00 zł 360 020,00 zł 360 020,00 zł

750 75011 2010

74 250,00 zł 43 450,00 zł 43 450,00 zł

75023 0970

30 400,00 zł 30 400,00 zł 29 900,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 400,00 zł

75045 2010

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 820 ?

751 75101 2010

756

75601 0350 75615

0310 0320 0330 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0410 0430 0500 0910 75618 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ? dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości ? dochody bieżące Podatek rolny ? dochody bieżące Podatek leśny ? dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ? dochody bieżące Podatek rolny ? dochody bieżące Podatek leśny ? dochody bieżące Podatek od środków transportowych ? dochody bieżące Podatek od spadków i darowizn ? dochody bieżące Wpływy z opłaty skarbowej ? dochody bieżące Wpływy z opłaty targowej ? dochody bieżące Podatek od czynności cywilno ? prawnych ? dochody bieżące Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ? dochody bieżące Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody bieżące Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych ? dochody bieżące Podatek dochodowy od osób prawnych - dochody bieżące Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ? dochody bieżące Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ? dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki ? dochody bieżące

1 234,00 zł 1 234,00 zł 1 234,00 zł

2 368 100,00 zł

2 500,00 zł 2 500,00 zł 1 013 000,00 zł

981 000,00 zł 15 000,00 zł 17 000,00 zł 606 600,00 zł

135 000,00 zł 380 000,00 zł 12 600,00 zł 31 000,00 zł 5 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł 25 000,00 zł 3 000,00 zł 44 000,00 zł 44 000,00 zł 702 000,00 zł 700 000,00 zł 2 000,00 zł 6 532 181,00 zł 3 659 438,00 zł 3 659 438,00 zł 2 673 293,00 zł 2 673 293,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 820 ?

75831 2920 801 80101 0970

80195 0830 852 85212

2010

2360

85213

2010

2030 85214 2030 85216 2030 85219 2030 853 85305 0690 0830 900 90001 0830 0920 90019

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ? dochody bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów ? dochody bieżące - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych Pozostała działalność Wpływy z usług ? dochody bieżące - wpływy z tytułu żywienia dzieci Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? dochody bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ? dochody bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ? dochody bieżące Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ? dochody bieżące Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ? dochody bieżące Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z różnych opłat- dochody bieżące Wpływy z usług - dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług - dochody bieżące Pozostała odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

197 450,00 zł 197 450,00 zł 101 500,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 100 200,00 zł 100 200,00 zł 100 200,00 zł 2 655 700,00 zł 2 376 700,00 zł

2 332 700,00 zł

44 000,00 zł

18 800,00 zł

16 400,00 zł

2 400,00 zł 179 300,00 zł 179 300,00 zł 26 600,00 zł 26 600,00 zł 54 300,00 zł 54 300,00 zł 15 840,00 zł 15 840,00 zł 10 560,00 zł 5 280,00 zł 46 300,00 zł 40 200,00 zł 40 000,00 zł 200,00 zł 6 100,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 820 ?

0690 Wpływy z różnych opłat ? dochody bieżące - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska RAZEM :

6 100,00 zł 6 100,00 zł 12 490 225,00 zł

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział 010 01030 § Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacja na zadnia bieżące Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Leśnictwo Gospodarka leśna WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacja na zadania bieżące Wartość 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 124 750,00 zł 124 750,00 zł 124 750,00 zł 124 750,00 zł 59 750,00 zł 47 500,00 zł 4 000,00 zł 7 500,00 zł 750,00 zł 65 000,00 zł 8 000,00 zł 23 000,00 zł 16 000,00 zł 3 000,00 zł 1 500,00 zł 10 500,00 zł 3 000,00 zł 764 200,12 zł 27 176,00 zł 27 176,00 zł 27 176,00 zł

2850 020 02001

4210 4300 400 40002

4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 4480 4530 600 60013

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 820 ?

2710

60016

4170 4210 4270 4300 4430 4480

6050 700 70005

4210 4260 4270 4300 4370 4430 4480 4500 4530

6050

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych ? remonty dróg gminnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) projekt dotyczący usuwiska Manasterz - Rzeki Gaweł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) budowa kaplicy cmentarnej Hadle Kańczuckie b) budowa kaplicy cmentarnej Hadle Szklarskie c) przebudowa dachu kina w Jaworniku Polskim - fun. soł Jawor. Pol. d) przebudowa dachu kina w Jaworniku Polskim - fun. soł Jawor. Przed.

27 176,00 zł

737 024,12 zł 717 024,12 zł 717 024,12 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 716 024,12 zł 44 524,12 zł 19 000,00 zł 9 000,00 zł 3 500,00 zł 640 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 414 174,56 zł 414 174,56 zł 261 650,00 zł 261 650,00 zł 261 650,00 zł 15 500,00 zł 155 000,00 zł 11 000,00 zł 29 000,00 zł 800,00 zł 6 400,00 zł 35 000,00 zł 4 950,00 zł 4 000,00 zł 152 524,56 zł 152 524,56 zł 152 524,56 zł 10 000,00 zł 21 304,48 zł 26 933,60 zł 22 785,83 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 820 ?

710 71035

4210 4260 4300 4430 4530 720 72095

6057 6059 750 75011

4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 75022

3030

e) modernizacja budynku WDK - OSP Widaczów f) modernizacja budynku kina w Jaworniku Polskim Działalność usługowa Cmentarze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług Informatyka Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11 500,65 zł 60 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 7 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 423 554,00 zł 423 554,00 zł 423 554,00 zł 423 554,00 zł 360 020,00 zł 63 534,00 zł 2 254 710,00 zł 162 665,00 zł 162 665,00 zł 162 665,00 zł 156 125,00 zł 125 475,00 zł 10 470,00 zł 19 580,00 zł 600,00 zł 6 540,00 zł 1 200,00 zł 1 300,00 zł 470,00 zł 3 370,00 zł 200,00 zł 77 140,00 zł 77 140,00 zł 75 240,00 zł 75 240,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 820 ?

4210 4300 4410 75023

4010 4040 4100 4110 4120 4170 4140 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4530 4580 4610 4700 75045

3030 75075

4210

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 2 009 505,00 zł 2 009 505,00 zł 2 009 505,00 zł 1 525 945,00 zł 1 195 000,00 zł 93 500,00 zł 13 000,00 zł 179 160,00 zł 27 785,00 zł 17 500,00 zł 483 560,00 zł 1 000,00 zł 64 220,00 zł 37 440,00 zł 2 500,00 zł 220 400,00 zł 3 500,00 zł 7 400,00 zł 20 000,00 zł 13 000,00 zł 20 000,00 zł 47 100,00 zł 1 300,00 zł 40 000,00 zł 1 000,00 zł 4 700,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 2 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 820 ?

4300 751 75101

4010 4110 4120 754 75412

3030

4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4410 4430 4440 4530

6050

75421

4210

Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) modernizacja budynku remizy OSP w Hucisku Jawornickim a) modernizacja budynku remizy OSP w Zagórzu Zarządzanie kryzysowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00 zł 1 234,00 zł 1 234,00 zł 1 234,00 zł 1 234,00 zł 1 234,00 zł 1 043,00 zł 166,00 zł 25,00 zł 165 534,87 zł 139 534,87 zł 107 410,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 102 910,00 zł 42 520,00 zł 34 000,00 zł 2 890,00 zł 5 280,00 zł 350,00 zł 60 390,00 zł 10 800,00 zł 29 000,00 zł 13 000,00 zł 520,00 zł 100,00 zł 5 500,00 zł 1 270,00 zł 200,00 zł 32 124,87 zł 32 124,87 zł 32 124,87 zł 16 591,10 zł 15 533,77 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 10 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 820 ?

4300 757 75702

8110 758 75818

4810 801 80101

3020

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4580 4700

Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe WYDATKI BIEZĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rezerwy - ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEZĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

16 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł 4 041 655,00 zł 2 157 000,00 zł 2 157 000,00 zł 91 446,00 zł 91 446,00 zł 2 065 554,00 zł 1 756 659,00 zł 1 379 115,00 zł 108 792,00 zł 229 508,00 zł 37 244,00 zł 2 000,00 zł 308 895,00 zł 30 500,00 zł 3 000,00 zł 113 000,00 zł 2 500,00 zł 30 000,00 zł 1 200,00 zł 1 500,00 zł 1 000,00 zł 4 400,00 zł 120 095,00 zł 200,00 zł 1 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 820 ?

80103

3020

4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 80110

3020

4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

330 338,00 zł 330 338,00 zł 15 940,00 zł 15 940,00 zł 314 398,00 zł 266 806,00 zł 207 850,00 zł 16 516,00 zł 36 640,00 zł 5 800,00 zł 47 592,00 zł 1 900,00 zł 1 200,00 zł 24 000,00 zł 400,00 zł 5 700,00 zł 350,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 12 892,00 zł 100,00 zł 1 304 797,00 zł 1 304 797,00 zł 71 565,00 zł 71 565,00 zł 1 233 232,00 zł 1 075 268,00 zł 817 379,00 zł 80 634,00 zł 151 358,00 zł 25 897,00 zł 157 964,00 zł 4 900,00 zł 2 300,00 zł 63 000,00 zł 1 000,00 zł 1 300,00 zł 24 000,00 zł 900,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 820 ?

4370 4410 4430 4440 4700 80113

4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440 4500 80146

4210 4300 4410 4700 80195

4210 4220 4300 851 85153

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE

800,00 zł 1 400,00 zł 2 300,00 zł 55 664,00 zł 400,00 zł 122 620,00 zł 122 620,00 zł 122 620,00 zł 36 720,00 zł 29 000,00 zł 2 470,00 zł 4 500,00 zł 750,00 zł 85 900,00 zł 30 000,00 zł 49 200,00 zł 600,00 zł 2 000,00 zł 950,00 zł 3 150,00 zł 21 700,00 zł 21 700,00 zł 21 700,00 zł 21 700,00 zł 2 700,00 zł 5 800,00 zł 4 500,00 zł 8 700,00 zł 105 200,00 zł 105 200,00 zł 105 200,00 zł 105 200,00 zł 2 500,00 zł 100 200,00 zł 2 500,00 zł 44 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 820 ?

4210 85154

2310

2820

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4700 852 85201

4430 85212

3110

4010 4040 4110 4120

z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Dotacje na zadanie bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych Różne opłaty i składki Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 42 500,00 zł 42 500,00 zł 11 250,00 zł 1 250,00 zł

10 000,00 zł 31 250,00 zł 5 950,00 zł 4 350,00 zł 370,00 zł 680,00 zł 150,00 zł 400,00 zł 25 300,00 zł 6 600,00 zł 17 800,00 zł 300,00 zł 600,00 zł 3 196 900,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 2 379 700,00 zł

2 379 700,00 zł 2 307 200,00 zł 2 307 200,00 zł 72 500,00 zł 70 000,00 zł 35 000,00 zł 6 000,00 zł 27 000,00 zł 2 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 820 ?

4210 4300 85213

4130 85214

3110 85215

3110 85216

3110 85219

3020

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4350

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Zasiłki stałe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 500,00 zł 2 000,00 zł 500,00 zł 19 600,00 zł

19 600,00 zł 19 600,00 zł 19 600,00 zł 19 600,00 zł 189 300,00 zł 189 300,00 zł 189 300,00 zł 189 300,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 35 100,00 zł 35 100,00 zł 35 100,00 zł 35 100,00 zł 270 000,00 zł 270 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 268 500,00 zł 223 300,00 zł 174 300,00 zł 10 000,00 zł 25 000,00 zł 4 000,00 zł 10 000,00 zł 45 200,00 zł 15 000,00 zł 500,00 zł 5 000,00 zł 1 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 820 ?

4370 4410 4430 4440 4700 85228

4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 85295

3110 853 85305

4010 4110 4120 4210 4300 854 85415

3260

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Żłobki WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy pomocy dla uczniów 2) wydatki jednostek budżetowych

200,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 15 000,00 zł 2 000,00 zł 216 200,00 zł 216 200,00 zł 216 200,00 zł 32 000,00 zł 25 000,00 zł 2 000,00 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł 184 200,00 zł 500,00 zł 200,00 zł 3 500,00 zł 180 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 29 550,00 zł 29 550,00 zł 29 550,00 zł 29 550,00 zł 28 350,00 zł 24 000,00 zł 3 750,00 zł 600,00 zł 1 200,00 zł 700,00 zł 500,00 zł 54 600,00 zł 54 600,00 zł 54 600,00 zł 54 400,00 zł 54 400,00 zł 200,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 820 ?

4300 900 90001

4210 4260 4300 4480 4530

6050

90002

4210 4300 90003

4210 4300 90004

4210 4300 90015

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Jawornik Polski i Markowa, - Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

200,00 zł 200,00 zł 682 520,00 zł 451 500,00 zł 49 800,00 zł 49 800,00 zł 49 800,00 zł 3 700,00 zł 11 500,00 zł 15 600,00 zł 17 000,00 zł 2 000,00 zł 401 700,00 zł 401 700,00 zł 401 700,00 zł 401 700,00 zł

1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 500,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 111 600,00 zł 111 600,00 zł 111 600,00 zł 111 600,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 820 ?

4210 4260 4300 4480 90019

4210 4300 90095

4210 4260 4270 4300 4430 4500 921 92109

2480 92116

2480 926 92601

4210 4260

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

1 000,00 zł 80 000,00 zł 25 000,00 zł 5 600,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 100,00 zł 4 000,00 zł 2 100,00 zł 108 320,00 zł 108 320,00 zł 108 320,00 zł 108 320,00 zł 40 400,00 zł 7 320,00 zł 1 000,00 zł 8 000,00 zł 50 000,00 zł 1 600,00 zł 314 410,00 zł 164 000,00 zł 164 000,00 zł 164 000,00 zł 164 000,00 zł 150 410,00 zł 150 410,00 zł 150 410,00 zł 150 410,00 zł 50 633,60 zł 24 933,60 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 820 ?

6050 92605

2820

4210 4300

WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) budowa infrastruktury boiska sportowego w Manasterzu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) Dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM

21 933,60 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 21 933,60 zł 25 700,00 zł 25 700,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 700,00 zł 700,00 zł 500,00 zł 200,00 zł 13 011 426,15 zł

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Marek Makarski

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 25 ? Poz. 820 ?

Załącznik do Uchwały Nr 101/XIX/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 stycznia 2012 r. I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Podmiot otrzymujący dotację Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim Izba rolnicza Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie Samorząd Województwa Podkarpackiego JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji Zadanie realizowane w zł 164 000,00 zł Dotacja na koszty bieżące działalności GOK 150 410,00 zł Dotacja na koszty bieżące działalności Gminnej Biblioteki Wpłata na rzecz Izby Rolniczej Dotacja celowa na bieżące zadania Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Marszałka Województwa Podkarpackiego dotycząca realizacji węzła zjazdu z autostrady A4

Rodzaj dotacji Podmiotowa Podmiotowa

10 000,00 zł 1 250,00 zł 27 176,00 zł

Wpłata Celowa Celowa

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Podmiot otrzymujący Kwota dotacji dotację w zł Kluby sportowe 25 000,00 zł Zadanie realizowane upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów i imprez sportowych wśród młodzieży Zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki I Przeciwdziałania Alkoholizmowi - wyzwalanie aktywności sportowej Rodzaj dotacji celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

Stowarzyszenia

10 000,00 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.50.1086

  uchwała nr 306/XLVI/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Jawornik Polski na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.707

  uchwała nr 22/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Jawornik Polski na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1513

  uchwała nr 275/XXXVIII/09 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1034

  uchwała nr 328/XLVIII/2010 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.2214

  uchwała nr 299/XLII/2009 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jawornik Polski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.819

  uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.818

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Baligród

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.817

  uchwała nr 58/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.816

  uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.815

  uchwała nr 253/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jarosławia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.