Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.822

Tytuł:

uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 822
Hasła:Należności pieniężne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 822

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym Działając na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwala co następuje: Rozdział 1. Zasady ogólne § 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym zwanych dalej ?należnościami? ze wskazaniem organu uprawnionego do udzielania ulg wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanej dalej ?dłużnikami? jak również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których udzielona ulga stanowić będzie pomoc publiczną. § 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających Gminie lub jego jednostkom podległym, których zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty określają odrębne przepisy. § 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1) 2) 3) 4) 5) udzielonych ulgach - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych, dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednostce podległej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy, uprawnionym organie ? rozumie się Wójta, który podejmuje decyzję w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, należności ? rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną(główną)przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności(jako należności uboczne) wg stanu na dzień podjęcia decyzji, ważny interes dłużnika ? rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu

6)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 822 ?

§ 4. 1. Umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu spłaty może obejmować: 1) 2) 3) należność główną, odsetki, pozostałe koszty wynikające z powstałych zaległości (w szczególności: koszty wezwań, koszty postępowania egzekucyjnego).

2. Umorzenie w całości lub w części, o którym mowa w ust.1 pkt 1 może nastąpić tylko w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej i w trudnej sytuacji finansowej dłużnika . § 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty należności przypadających od przedsiębiorców ( w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej), niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą, należy również stosować postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404 ze zmianami). Rozdział 2. Zasady umarzania zaległych należności § 6. Należności mogą być umorzone w całości, jeżeli: 1) 2) osoba fizyczna ? zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, osoba prawna ? została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność ,a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, osoba fizyczna zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a możliwości płatnicze dłużnika uniemożliwiają spłatę należności, nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby. Rozdział 3. Sposoby umarzania należności § 7. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi, potwierdzone zostały dokumentami dołączonymi do wniosku, a w szczególności: 1) 2) 3) w przypadku, o którym mowa w §6 pkt 1 -skrócony odpis aktu zgonu, w przypadku osoby prawnej, o której mowa w §6 pkt.2 ? zaświadczenie o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr, w przypadku, o którym mowa w §6 pkt 3 ? notatka służbowa pracownika rzeczowo właściwego zaakceptowana przez Radcę Prawnego stwierdzająca, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe w stosunku do dochodzonej należności, w przypadku, o którym mowa w §6 pkt 4 postanowienie Sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego , w przypadku, o którym mowa w §6 pkt 5 wymagane jest załączenie oświadczeń : oświadczenia o sytuacji majątkowej osoby fizycznej , oświadczenia o sytuacji majątkowej osoby prawnej .

3)

4) 5) 6) 7)

4) 5) a) b)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 822 ?

Rozdział 4. Zasady i sposoby udzielania pozostałych ulg w spłacie należności § 8. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi(np. trudną sytuacją majątkową, zdrowotną, możliwościami płatniczymi dłużnika) lub gospodarczymi (np. uzasadnionym interesem Gminy), można odroczyć termin zapłaty należności pieniężnej w całości lub w części albo rozłożyć je w całości lub w części na raty, biorąc pod uwagę realne możliwości płatnicze dłużnika jak również uzasadniony interes Gminy. 2. Odroczenie terminu zapłaty należności pieniężnej bądź rozłożenie na raty może nastąpić tylko na wniosek dłużnika. § 9. 1. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 2. Od należności pieniężnej, której termin płatności został odroczony, bądź w przypadku której podjęto decyzje o rozłożeniu płatności na raty, ustawowe odsetki nie podlegają naliczeniu w okresie od dnia ustalenia nowego terminu wnoszenia rat lub nowego terminu wniesienia należności do upływu terminu zapłaty. § 10. Odroczenie terminu zapłaty bądź rozłożenie na raty może nastąpić w przypadkach, gdy zastosowanie takiej ulgi rokuje zapłatę całej należności. Rozdział 5. Tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności § 11. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest: 1) 2) Kierownik jednostki podległej jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza jednokrotności kwoty najniższego wynagradzania, Wójt Gminy Tuszów Narodowy w pozostałych przypadkach .

§ 12. O sposobie rozpatrzenia wniosku dłużnika o umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie na raty należności, Wójt Gminy Tuszów Narodowy lub kierownik danej jednostki, informują dłużnika na piśmie w formie jednostronnego oświadczenia woli, w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji na podstawie przepisów prawa cywilnego. § 13. Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych do składania wg stanu na koniec każdego roku informacji dotyczących należności, o których mowa w uchwale. § 14. Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy. § 15. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Gminy Tuszów Narodowy. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Maziarz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

  uchwała nr 294/XLIII/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lidzbarskiemu lub jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.255

  uchwała nr V/21/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Dębica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1350

  uchwała nr 59/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Narol i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1679

  uchwała nr XLIII/401/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strzyżów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.146

  uchwała nr IV/19/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

  Czy instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy mogą kontrolować rachunki bankowe osoby fizycznej? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i jakie są możliwe powody tego rodzaju (...)

 • Diety za nocleg- kierowca TIRa

  Mąż jest zawodowym kierowcą międzynarodowym jeżdżącym w kraju i za granicą. Od stycznia 2002 roku pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku na noclegi twierdząc, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.821

  uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych wraz z zapleczem, znajdujących się na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.820

  uchwała nr 101/XIX/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawornik Polski na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.819

  uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.818

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Baligród

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.817

  uchwała nr 58/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.