Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.848

Tytuł:

uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 848
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 848

UCHWAŁA NR XIV/110/2012 RADY MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2012 Na podstawie art.11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 100 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: § 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta Łańcuta uchwala się ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2012?, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Joanna Rupar

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 848

Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2012 ?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.? § 1. Celem wprowadzenia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt ? w szczególności psów i kotów na terenie Miasta Łańcuta, zwanego dalej Programem , jest: 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, poprawa stanu sanitarno- epidemiologicznego na terenie miasta, zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych trafiających do schroniska. § 2. Realizacja programu będzie polegała na : zapewnieniu bezdomnym zwierzętom ? psom i kotom, miejsca w schronisku dla zwierząt poprzez zawarcie umowy lub porozumienia dotyczącego współpracy ze schroniskiem ? w Rzeszowie i Mielcu, objęciu opieką kotów wolno żyjących, w tym ich dokarmianie, poprzez nawiązanie współpracy z osiedlowymi opiekunami zwierząt, odławianiu bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie miasta, w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, wykonywaniu zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt, które nie będą kierowane do schroniska, zostaną natomiast przekazane innym właścicielom, prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie właścicieli zastępczych dla zwierząt mających status zwierząt bezdomnych, usypianiu ślepych miotów, zawarciu przez Miasto Łańcut każdorazowo umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym zostanie umieszczone zwierzę gospodarskie, w sytuacji gdy dalsze pozostawienie u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w sytuacjach zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt.

8)

§ 3. Sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli oraz całodobowa opieka weterynaryjna w ramach Programu będzie prowadzona przez Lecznicę CANVET przy ul. Matejki w Łańcucie, z którą Miasto Łańcut ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. § 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację programu wynosi 40 800 zł. § 5. Inne zadania podejmowane w ramach Programu będą polegały na: 1) 2) propagowaniu wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów kastracji i sterylizacji posiadanych zwierząt, celem zmniejszenia ich populacji, informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach, poprzez współpracę z lecznicą CANVET w Łańcucie,

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 848

3)

prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu, głównie w dziedzinie edukacji na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

§ 6. Koordynatorem działań w ramach programu będzie Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Łańcuta.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 470/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr 440/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.847

  uchwała nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 marca 2012r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Jaśle

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.846

  uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzew z gatunku jodła pospolita, uznanych za pomnik przyrody, rosnących w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.845

  uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.844

  uchwała nr XXIV/155/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.843

  uchwała nr VII/1474/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/151/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 maja 2011 dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.