Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.897

Tytuł:

uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-17
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 897
Hasła:Opłaty - targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 897

UCHWAŁA NR XXI/115/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się dzienną wysokość stawek opłaty targowej z tytułu sprzedaży: 1) 2) 3) 4) 5) 6) z tytułu sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, itp. ? 3,00 zł; ze stołu stałego lub przenośnego, od 1m bieżącego ? 3,50 zł; ze stoiska (w szczególności: z szczęki, namiotu, przyczepki) o powierzchni do 9 m2 włącznie ? 12,00 zł; ze stoiska (w szczególności: z szczęki, namiotu, przyczepki) o powierzchni powyżej 9 m2? 12,00 zł plus 2,00 zł za każdy dodatkowy 1m2; ze stoiska z wystawą mebli oraz stoiska z odzieżą używaną - 1,00 zł za 1m2; z samochodu ? 2,00 zł za 1m2 zajętej powierzchni, w tym także jeżeli samochód służy jako magazyn dla rodzajów sprzedaży określonych w pkt. 1-5. § 2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta. § 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Wyznacza się jako inkasenta Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. § 4. 1. Pobrane kwoty za okres rozliczeniowy, którym jest dany miesiąc, inkasent jest zobowiązany wpłacić do 5 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce. 2. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% zainkasowanych przez inkasenta kwot. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Traci moc uchwała nr XIX/102/12 z dnia 27 stycznia 2012 Rady Gminy Gorzyce w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Mirosław Kopyto
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2901

  uchwała nr XVI/79/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2128

  uchwała nr XL/272/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2741

  uchwała nr LIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1397

  uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1361

  uchwała nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.896

  uchwała nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn? na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.895

  uchwała nr XXII/204/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu targowiska "Zielony Rynek" przy ul. Lipińskiego w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.894

  uchwała nr XXII/203/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.893

  uchwała nr 364/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Myśliwska"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.892

  uchwała nr XXI/232/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska miejskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.