Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.9

Tytuł:

uchwała nr 309/XV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-03
Organ wydający:Rady Miejskiej w Lubaczowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 9
Hasła:Nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 1 art. 4 ust.7 i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.). Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: § 1. Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, w wysokości: 1) 70% - od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych; 2) 70% - od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 3) 70% - od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży; 4) 70%- od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym współwłasność tych osób i spółdzielni mieszkaniowej, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 5) 30% - od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności za pozostałe nieruchomości gruntowe. § 2. Bonifikaty, o których mowa w § 1, stosuje się tylko w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. § 3. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem, że użytkownik wieczysty: 1) złoży stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem; 2) nie zalega, w dniu złożenia wniosku, z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miejskiej Lubaczów; § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 9 ?

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie. § 6. Traci moc uchwała Nr 260/XIV/2011 Rady Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów, zabudowanych na cele mieszkaniowe § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Cioch
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/120/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.444

  uchwała nr XXVI/226/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.343.5846

  uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.769

  uchwała nr XIV/103/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8

  uchwała nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/II/10 dla terenu położonego przy ul. Sanowej w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7

  uchwała nr 287/XV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6

  uchwała nr XII/84/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4

  uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.