Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.913

Tytuł:

uchwała Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pękanino.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-24
Organ wydający:Rada Gminy Malechowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 913
Hasła:sołectwa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 913

UCHWAŁA NR XVII/188/2012 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pękanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Malechowo uchwala: § 1. 1. W uchwale Nr X/99/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Pękanino (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 115, poz. 2082 z dnia 30 września 2011 r.) w §9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: ?3. Sołtys w czasie pełnienia obowiązków posługuje się pieczątką oraz legitymacją sołtysa. Wzór pieczątki oraz legitymacji sołtysa określa załącznik do uchwały. 4. Przed domem lub na elewacji domu, w którym mieszka sołtys, powinna znajdować się tablica koloru czerwonego z białym napisem "Sołtys".?. 2. Wprowadza się załącznik do Statutu uchwalonego uchwałą Nr X/99/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 sierpnia 2011 r., zawierający wzór legitymacji oraz pieczątki sołtysa, określony brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kieres

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 913

Załącznik do uchwały Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. 1. Wzór legitymacji sołtysa

2. Wzór pieczątki sołtysa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1725

  uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uworzenia Sołectwa Smolnik, zmiany statutu gminy oraz zmiany statutu Sołectwa Lutowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. 2012.1280

  uchwała nr XI/99/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian statutów Sołectw gminy Brusy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.912

  uchwała Nr XVII/187/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Paproty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.911

  uchwała Nr XVII/186/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Paprotki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.910

  uchwała Nr XVII/185/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ostrowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.909

  uchwała Nr XVII/184/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niemica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.908

  uchwała Nr XVII/183/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Malechówko.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.