Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.974

Tytuł:

uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-02
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 974
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 974

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXV/260/05 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 45 poz. 1073). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.743

  uchwała nr V/27/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr III/56/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz ich użytkowników wieczystych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/9/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/252/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz ich użytkowników wieczystych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.973

  uchwała Nr 111/XXI/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.972

  uchwała Nr XVIII/98/12 Rady Gminy Rymań z dnia 5 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/12 z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.971

  uchwała Nr XVII/92/12 Rady Gminy Rymań z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.970

  decyzja Nr OSZ-4210-13(5)/2012/4713/VI/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.969

  informacja Nr OSZ-4110-7(13)/2012/202/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012 r. o decyzji Nr WCC/559-ZTO-D/202/W/OSZ/2012/BO.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.