Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.975

Tytuł:

uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-02
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 975
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 975

UCHWAŁA NR XXIII/195/2012 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr V/39/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Szczecinka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 885), zmienionej uchwałami: - Nr VI/49/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz.886), Nr XXXI/334/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1244), Nr XLII/454/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 511), Nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 1005) i Nr X/75/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72,poz. 1334) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu: ?Załącznik Nr 4 REGULAMIN nadania Honorowego Tytułu ?Zasłużony dla Miasta Szczecinek? 1. 1 Honorowy Tytuł ?Zasłużony dla Miasta Szczecinek? zwany dalej Tytułem, nadawany jest jednorazowo. 2. 2 Tytuł nadaje się osobie żyjącej. 3. 3 Kandydat do Tytułu powinien: a/ cechować się nienaganną postawą etyczną b/ wykazywać się działalnością na rzecz Miasta lub jego mieszkańców, która nie wynika ze stosunku pracy, a która w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju Miasta, rozwiązywania jego problemów, niesienia pomocy mieszkańcom, służącą zaspokojeniu ich wszelkich potrzeb albo rozsławiającą Szczecinek. 4. Tytuł nadaje Rada Miasta zwykłą większością głosów, na wniosek Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego, po konsultacji ze wszystkimi komisjami Rady. 5. Wniosek o nadanie Tytułu skierowany do Rady Miasta, mogą składać organizacje społeczne, pozarządowe, grupa mieszkańców Szczecinka licząca nie mniej niż 50 osób, minimum 11 radnych Rady Miasta Szczecinek. Wniosek mieszkańców Szczecinka winien zawierać podpisy wnioskodawców, ich adresy i numery ewidencyjne PESEL.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 975

6. Wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, posiadane odznaczeniai wyróżnienia), pisemną zgodę kandydata oraz uzasadnienie. 7. Termin składania wniosków biegnie od dnia 1 marca do 30 kwietnia danego roku. Wnioski złożone nie w tym terminie, pozostawiane są bez rozpoznania. 8. Tytuł wręcza się w trakcie Dni Szczecinka. 9. Tytuł nadaje uroczyście Przewodniczący Rady Miasta lub Wiceprzewodniczący, w razie nieobecności Przewodniczącego. 10. Tytuł nadaje się poprzez wręczenie dyplomu o treści ?Rada Miasta Szczecinek uchwałą nr ... z dnia .. nadaje (imię i nazwisko uhonorowanego), Honorowy Tytuł Zasłużony dla Miasta Szczecinek?, podpis Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Dyplom opatrzony jest w jego centralnym miejscu Herbem Miasta Szczecinek, a w lewym górnym rogu flagą Miasta Szczecinek. 11. Wraz z Tytułem, uhonorowany otrzymuje legitymację stwierdzającą jej nadanie. 12. Utrata Honorowego Tytułu następuje w razie prawomocnego orzeczenia wobec osoby wyróżnionej, środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 13. Ewidencję osób wyróżnionych Tytułem, prowadzi Biuro Rady Miasta Szczecinek. 14. W razie zagubienia lub zniszczenia Dyplomu albo legitymacji, może być wydany wtórny egzemplarz Tytułu lub legitymacji.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1005

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.404

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.443

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1013

  informacja Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1006

  uchwała nr XLV/487/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.974

  uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.973

  uchwała Nr 111/XXI/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.972

  uchwała Nr XVIII/98/12 Rady Gminy Rymań z dnia 5 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/12 z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.971

  uchwała Nr XVII/92/12 Rady Gminy Rymań z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.970

  decyzja Nr OSZ-4210-13(5)/2012/4713/VI/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.