Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.981

Tytuł:

uchwała nr XIX/116/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-24
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 981
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 981

UCHWAŁA NR XIX/116/12 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 981

Załącznik do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku WPROWADZENIE ?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę? (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt). Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Dukli uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla?, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie pismem znak PIW P 0200/5a/12 z dnia 1 lutego 2012 r. oraz przez zarządców obwodów kół łowieckich działających na terenie Gminy Dukla ? pismem znak L.dz. 1/2012 dnia 25 lutego 2012 r. Koła Łowieckiego ?Rogacz? w Dukli, pismem znak II-ZK-52/12 z dnia 15 lutego 2012 r. Koła Łowieckiego ?Żbik? w Iwoniczu Zdroju, pismem znak KŁZ- 06/12 z dnia 10 lutego 2012 r. Koła Łowieckiego ?Zacisze? w Krośnie, pismem znak L.dz 02/02 Koła Łowieckiego ?Ponowa? w Krośnie. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Dukla. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Znakowanie zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też Gmina Dukla wprowadza obowiązek znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy, co pozwoli na szybkie odnalezienie właściciela zagubionych zwierząt. To najlepszy sposób zapobiegania bezdomności zwierząt. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Dukla finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto,

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 981

wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu , zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) 2) 3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dukli, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Dukli wykonuje zadania; Wydziale Gospodarczym - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Dukli; przytulisku - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; schronisku - należy przez to rozumieć docelowe miejsce do którego trafią zwierzęta bezdomne, porzucone lub zaginione jeśli w ciągu 14 dni od ich złapania nie znajdzie się właściciel; zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku.

właścicielu ? należy przez to rozumieć właściciela lub opiekuna zwierzęcia. § 2. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Wydział Gospodarczy Urzędu Miejskiego w Dukli; Rozdział 2. CEL I ZADANIA PROGRAMU § 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) znakowanie zwierząt, w szczególności psów; ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dukla; sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; odławianie bezdomnych zwierząt; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu itp.) utraciły właściciela; edukacja mieszkańców Gminy Dukla w zakresie opieki nad zwierzętami.

4) 5)

6)

7) 8) 9)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 981

Rozdział 3. ZNAKOWANIE ZWIERZĄT § 4. Znakowanie zwierząt Gmina realizuje poprzez: 1) 2) prowadzenie akcji bezpłatnego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Dukla, prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o znakowaniu psów.

§ 5. Gmina pokrywa koszty znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy, na poniższych zasadach: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Gmina prowadzi ewidencję oznakowanych psów. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej stałej bazy danych i zawierać będzie dane właściciela lub opiekuna oraz opis psa (nazwa, rasa, płeć, wiek w dniu rejestracji, maść). Właściciel psa składa wniosek do Urzędu Miejskiego w celu wykonania oznakowania. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zarejestrowany w ewidencji pies otrzyma numer identyfikacyjny. Właściciel psa ma obowiązek umieścić numer identyfikacyjny na trwałe przy obroży noszonej przez psa. Właściciele psów zobowiązani są do rejestracji wszystkich dotychczas posiadanych psów do 31.10.2012 roku. Właściciel, który nabył nowe zwierzę, jest zobowiązany do oznakowania psa w terminie 30 dni od daty nabycia. W przypadku szczeniąt obowiązek trwałego oznakowania powstaje po ukończeniu trzeciego miesiąca życia. Psy nie oznakowane uważa się za bezpańskie. Rozdział 4. OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT § 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności kotów, realizują: 1) Schroniska - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; Gmina - poprzez wydawanie właścicielom zwierząt (kotów) wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina ma zawartą umowę; Wydział Gospodarczy -poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. Rozdział 5. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI § 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina realizuje poprzez: 1) 2) 1) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; zawieranie umów na prowadzenie przytulisk dla zwierząt z terenu Gminy Dukla; § 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Gmina realizuje poprzez: zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Wydziale Gospodarczym ze względu na miejsce bytowania kotów oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt, podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

2) 3)

2)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?5?

Poz. 981

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez: 1. prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 2. promocję adopcji zwierząt bezdomnych. § 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dukla realizują na zlecenie Gminy firmy wyspecjalizowane w zakresie odławiania zwierząt domowych. § 11. § 11 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym na terenie Gminy Dukla; § 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt przez jednostki weterynaryjne z którymi Gmina posiada zawartą umowę. Rozdział 6. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW § 13. 1. Gmina w ramach Programu prowadzi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 2. Edukacja mieszkańców prowadzona będzie poprzez: 1) 2) 3) 4) 5) jednostki oświatowe działające na terenie Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i zapobiegania ich bezdomności, prasę lokalną, ulotki i inne materiały informacyjne, zebrania wiejskie w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, organizowanie konkursów i akcji informacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Rozdział 7. FINANSOWANIE PROGRAMU § 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu Gmina Dukla zabezpiecza w budżecie na 2012 rok w kwocie 20000 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.980

  uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.979

  uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.978

  uchwała nr XVIII.105.2012 Rady Powiatu Leskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.961

  uchwała nr XV/125/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.960

  uchwała nr XV/124/2012 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wiśniowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.