Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-02-19
Organ wydający:Prezydent Miasta Bydgoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 302
Hasła:porozumienia

POROZUMIENIE w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin zawarte w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy gminą Szubin reprezentowaną przez: Ignacego Pogodzińskiego - Burmistrza Szubina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez: Bolesława Grygorewicza - Z-cę Prezydenta Miasta Bydgoszczy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Strony porozumienia postanawiają: 1. Miasto Bydgoszcz powierza gminie Szubin wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Szubin w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 1, obejmuje uczniów będących mieszkańcami miasta Bydgoszczy i uczęszczających do przedszkola samorządowego w Szubinie. 3. Na wykonanie zadania, o których mowa w pkt 1, miasto Bydgoszcz przekaże dotację celową w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych w 2008 r. na jednego ucznia uczęszczającego do samorządowego przedszkola w Szubinie. 4. Przewidywana kwota dotacji, o której mowa w pkt 3, na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola wyniesie od 575 zł średniomiesięcznie. Przewidywana kwota dotacji zostanie pomniejszona o opłatę stałą wnoszoną przez rodzica w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin dziennie. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego opłata stała wynosi 65 zł miesięcznie. 5. W okresie przerwy wakacyjnej przedszkola dotacja celowa, o której mowa w pkt 4, zostaje naliczona w pełnej wysokości tzn. bez włączenia opłaty stałej. 6. Wydatki poniesione na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, oblicza się w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych i liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do przedszkola w Szubinie. 7. Miasto Bydgoszcz przekaże dotację celową na każde zapisane dziecko, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia wydatków na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, sporządzanego raz na kwartał. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację zadania w czwartym kwartale 2008 r., nastąpi w terminie do 31 stycznia 2009 r. 8. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 7 powinno zawierać: a) imienny wykaz dzieci i ich adresy zamieszkania wraz z podaniem nazwy i adresu przedszkola do którego uczęszczały, b) szczegółowe rozliczenie finansowe potwierdzające faktyczne i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, które mają być refundowane dotowanemu przez dotującego. 9. Dotacja wykorzystana w sposób niezgodny z niniejszym porozumieniem podlega zwrotowi dotującemu. 10. Miasto będzie przekazywało dotację celową na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie Bank Spółdzielczy w Szubinie 73816400010000050520000024. 11. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień. 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu. 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. z up. Prezydenta Miasta Bolesław Grygorewicz Zastępca Prezydenta Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski Burmistrz Ignacy Pogodziński

Skarbnik Gminy Gabriela Wiśniewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/11/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Szubin

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 sierpnia 2011r. do porozumienia z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Działdowo przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Działdowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3464

  uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 11 lutego 2008r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2

 • porozumienie nr Nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2008r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

 • porozumienie nr UMOWA Nr 106 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 stycznia 2008r. pomiędzy miastem Zielona Góra a miastem Bydgoszcz, w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

 • uchwała nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola

 • uchwała nr XXXII/437/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.