Logowanie

Tytuł:

informacja nr . Starosty Inowrocławski z dnia 29 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-02-19
Organ wydający:Starosta Inowrocławski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 304
Hasła:bezpieczeństwo publiczne

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W 2008 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała zadania określone w ?Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochronie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2010?. Podejmowała także działania doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu inowrocławskiego. Wchodzący w skład komisji przedstawiciele policji i straży pożarnej każdorazowo na jej posiedzeniach przygotowywali analizy stanu bezpieczeństwa, przedstawiając diagnozę oraz możliwości wyeliminowania zjawisk negatywnych. W oparciu o przyjęty plan pracy na 2008 r. Komisja odbyła 4 posiedzenia: 15 lutego, 9 maja, 19 września i 21 listopada. 15 lutego 2008 r., Komisja przyjęła sprawozdania za rok 2007 z realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Komisja oceniła realizację wykonanych zadań pozytywnie, Komisja oceniła stan przygotowania sił i środków przewidzianych do działań w przypadku różnych zagrożeń w budynkach zbiorowego zamieszkania ? oceniając je jako niewystarczające. Komisja wnioskowała o dofinansowanie zakupu nowego podnośnika oraz samochodu ratownictwa ekologicznego dla podniesienia sprawności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

-

9 maja 2008 r., Komisja przyjęła informacje od: 1) Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz przedstawiciela Starosty Inowrocławskiego o przygotowaniach do realizacji zadań w związku z organizacją: - 19 maja, festynu rodzinnego ?Bezpieczna Majówka?, organizowanego w ramach powiatowego programu pod patronatem Starosty Inowrocławskiego. Komisja została zapoznana z celami festynu i podobnych planowanych spotkań z mieszkańcami powiatu, przy współudziale samorządów różnych szczebli, organizacji społecznych i służb powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Przedsięwzięcia te mają na celu zapobieganie przestępczości i uzależnień nieletnich, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych. - 5 czerwca, ogólnopolskiego programu ?Profilaktyka a Teatr?, mającego na celu zmniejszenie zjawiska narkomanii wśród młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Imprezę wpisaną do programu powiatowego zorganizowano w inowrocławskim Teatrze Miejskim. Podczas programu przeprowadzono tematyczną ankietę dotyczącą stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki ankiety wskazują na sięganie przez respondentów przynajmniej raz w życiu po: alkohol w 80,9%, papierosy w 56%, substancje psychoaktywne w 14%. Ponadto przedstawiono spektakle teatrów i kółek teatralnych oraz rozstrzygnięto finał konkursu plastycznego ?Świat bez patologii i agresji widziany oczami młodych?.; 2) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu z realizacji harmonogramu szkoleń dla nauczycieli, w zakresie zagadnień profilaktyki uzależnień alkoholowych i środków odurzających. Ponadto Komisja wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o przesłanie do 15 czerwca informacji o stanie przygotowania basenów kąpielowych i kąpielisk do ich użytkowania w czasie wakacji. 19 września 2008 r., Komisja przyjęła informacje od: 1) Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego ? komisja pozytywnie oceniła stan przygotowania placówek oświatowych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poprosił dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na uaktualnianie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej oraz planów ewakuacji w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu; 2) Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ? w br. wzrosła liczba zdarzeń drogowych. Niestety mimo zaangażowania i wysiłku Sekcji Ruchu Drogowego KP Policji

w Inowrocławiu zwiększyła się liczba rannych i ofiar śmiertelnych. Przyczyną powyższego stanu jest nadal rosnąca liczba pojazdów, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz brawura. 21 listopada 2008 r., 1) Komisja przyjęła od koordynatorów poszczególnych programów informacje o ich realizacji oraz sposobie rozdysponowania środków finansowych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu na realizacje Programu; 2) Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2008 r.; 3) Komisja zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. w zakresie dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 4) Komisja opracowała plan pracy na 2009 r.; 5) Komisja przyjęła informację od przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu oraz od przedstawiciela Starosty Inowrocławskiego o przygotowaniach do realizacji zadań związanych z organizacją finału konkursu plastycznego ?Moja droga do szkoły jest bezpieczna?. Konkurs ogłoszono przez Komendę Powiatową Policji oraz Starostwo Powiatowe. Celem konkursu było uświadomienie najmłodszym dzieciom potrzeby znajomości bezpiecznych zasad ruchu drogowego, poprzez wykonywanie przez nich prac plastycznych. Do konkursu zgłosiło się 20 szkół podstawowych z terenu powiatu. Podczas finału zostały wręczone nagrody oraz przyznano 20 wyróżnień. Praca Komisji w 2008 r. przyczyniła się do skonsolidowania wzajemnych relacji pomiędzy służbami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Wykonując ustawowe zadania Komisja na bieżąco była informowana o działalności i współpracy policji, państwowej straży pożarnej, powiatowych jednostek organizacyjnych ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkańców. Przyjęty plan pracy Komisji na 2008 r., został w pełni zrealizowany, a środki finansowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Koordynatorzy, na posiedzeniach Komisji, składali na bieżąco informacje o podejmowanych działaniach prowadzących do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu. Starosta Tadeusz Majewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.208

  sprawozdanie nr . Starosty Leżajskiego z dnia 27 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.855

  sprawozdanie Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 11 marca 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

  Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność (...)

 • Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

  Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem (...)

 • Zwrot opłaty za kartę pojazdu

  Pojazd zarejestrowałem w d. 16.07.2004 r. a kartę pojazdu otrzymałem w dniu. 27.08.2004 r. Chcę skierować do sądu wniosek o zwrot nadpłaconej przedmiotowej kwoty - (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr ANEKS Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lipca 2008r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wie1ozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

 • porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin

 • porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 11 lutego 2008r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2

 • porozumienie nr Nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2008r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

 • porozumienie nr UMOWA Nr 106 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 stycznia 2008r. pomiędzy miastem Zielona Góra a miastem Bydgoszcz, w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.