Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-08
Organ wydający:Rady Gminy Tłuchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 1787
Hasła:

UCHWAŁA NR XXX / 191 / 2010 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2, ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Podwyższa się wysokość kryterium uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dla osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie do 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo. 2. Uchwała obowiązuje na czas trwania Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. § 3. Traci moc uchwała Nr VIII/34/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu wieloletniego ? Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Id: TSOLS-BCWEV-WQLSI-MNIPA-PNVPH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2834

  uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.163

  uchwała nr XXXVI/327/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.50.756

  uchwała nr XXXIX/ 2 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr BRM.0007.00054.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/271/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

 • uchwała nr XXXII/269/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski

 • uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

 • porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2010r.

 • postanowienie nr 170/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Osielsko na okręgi wyborcze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.