Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-02
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 186 pozycja: 2491
Hasła:

UCHWAŁA NR XLV/216/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 ), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz z Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje: §   1 .  Określa się  roczne stawki podatku od nieruchomości na 2011 r. w następujących wysokościach: 1) od gruntów:  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względ u   n a   s p o s ó b zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,70 zł od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,04 zł od 1 ha powierzchni,  c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,39 zł od 1m2 powierzchni, d) letniskowych ? 0,39 zł od 1m2 powierzchni, e) pozostałych ? 0,09 zł od 1m2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,39 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 17,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 7,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e) letniskowych ? 6,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

materiałem siewnym ? 7,70 zł od 1m powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e) letniskowych ? 6,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 4,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli ? 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. 1. Wzory odpowiednich formularzy deklaracji, informacji i danych w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości określa uchwała Nr XX/113/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych, dane o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dane o zwolnieniach ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 127, poz. 2327). 2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa określa uchwała Nr XXIV/91/96 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałami: Nr XIX/108/2000 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 3 października 2000, Nr XXI/117/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2000 r., Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 11, poz. 169), Nr IX/38/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 188, poz. 1399) i Nr XXVIII/128/09 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 43, poz. 910). § 3. Zwalnia się w 2011 r. z podatku od nieruchomości: 1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe; 2) budowle, budynki i grunty: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydranty, studnie oraz związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykorzystywanych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy; 3) budynki pozostałe z części powyżej 10 m2 powierzchni użytkowej, użytkowane przez emerytów i rencistów?  4) grunty pozostałe z części powyżej 500 m2 powierzchni będące własnością  lub w samoistnym posiadaniu, użytkowane przez emerytów i rencistów?  5) nieruchomośc i z a jęt e n a p r o w a d z e n i e s t a t u t o w e j d z i ałalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. UZASADNIENIE

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. UZASADNIENIE Mając na uwadze potrzebę  działań zmierzających do takiego określenia dochodów, aby budżet Gminy był  jak najbardziej zrównoważony, w projekcie uchwały przedstawione zostały wielkości stawek podatku od nieruchomości oraz określone dodatkowe zwolnienia przedmiotowe, które zdają się  zapewnić  osiągnięcie tego celu, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy oraz potrzeb w jej rozwoju.  Kompetencje stanowienia w sprawach podatków od nieruchomości przypisane są radzie gminy, stad istnieje zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. UZASADNIENIE Mając na uwadze potrzebę  działań zmierzających do takiego określenia dochodów, aby budżet Gminy był  jak najbardziej zrównoważony, w projekcie uchwały przedstawione zostały wielkości stawek podatku od nieruchomości oraz określone dodatkowe zwolnienia przedmiotowe, które zdają się  zapewnić  osiągnięcie tego celu, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy oraz potrzeb w jej rozwoju.  Kompetencje stanowienia w sprawach podatków od nieruchomości przypisane są radzie gminy, stad istnieje zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim. 
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLV/215/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • uchwała nr XL/235/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2011 rok.

 • uchwała nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.

 • uchwała nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.

 • uchwała nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.