Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/213/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 583
Hasła:

UCHWAŁA Nr XLV/213/2010 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 oraz Nr 92, poz. 753), uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Gąsiorowski załącznik do uchwały nr XLV/213/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 lutego 2010 r. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Ciechocin § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Ciechocin działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do: 1) posiadania pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie się przykrych woni (odorów): a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, e) wyposażonych w siatki zabezpieczające przed rozwiewaniem odpadów; 2) posiadania właściwych urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechocin przyjętym uchwałą nr XXVII/148/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 169, poz. 2832), tj.: pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, w tym do selektywnej zbiórki odpadów; 3) zapewnienia organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechocin, o którym mowa w pkt 2; 4) posiadania bazy technicznej umożliwiającej prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz mycia i dezynfekcji samochodów i pojemników na odpady;

5) posiadania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 6) posiadania odpowiedniego potencjału finansowego, kadrowego i technicznego do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów oraz przekazywania jej do Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechocin zobowiązany jest do posiadania umowy na przyjmowanie do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na Miedzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka. § 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Ciechocin oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do: 1) posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, e) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; 2) posiadania bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów asenizacyjnych i miejscami do mycia. § 4. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ciechocin jest punkt zlewny na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Elgiszewo. § 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych § 1 i § 3 zobowiązany jest do przedstawienia właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymaganych odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności. § 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego (awaria, wypadek, inne).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.40.299

  uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.509

  uchwała nr XLII/266/10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2009.484.3537

  uchwała nr XXXIII/155/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.44.314

  uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1140

  uchwała nr XXXVI/346/2010 Rady Gminy Besko z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Besko

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVI/259/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

 • uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 • uchwała nr XXXVI/ 221 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę rekreacji indywidualnej, urządzenia turystyczne i usługi sportu przy ulicy Topolowej w Rogowie

 • uchwała nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie

 • uchwała nr XXXVI/ 219 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Rogowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.