Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 16/10 Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-21
Organ wydający:Burmistrz Tucholi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 93 pozycja: 1155
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 16/10 BURMISTRZA TUCHOLI z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje: 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2009 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, którego główne wielkości przedstawiają się następująco: a) zrealizowane dochody w wysokości 52.604.537,41 zł, b) zrealizowane wydatki w wysokości 55.760.882,34 zł, w tym: - wydatki bieżące 41.493.902,73 zł - wydatki majątkowe 14.266.979,61 zł c) zrealizowany deficyt 3.156.344,93 zł d) zrealizowane przychody 6.560.228,72 zł e) zrealizowane rozchody 1.045.977,10 zł 2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wyrażenia opinii. 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski

Id: NUKBP-IIPUX-ZMUMU-RZOTO-VMXKW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 169/1154/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 215/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2009 r.

 • uchwała nr 309/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych

 • uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łysomice na okręgi wyborcze

 • uchwała nr XLI/409/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.