Logowanie

Tytuł:

decyzja nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED Urząd Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-21
Organ wydający:Urząd Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 93 pozycja: 1156
Hasła:

DECYZJA NR OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED URZĄD REGULACJI ENERGETYKI z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z 11 marca 2010 r. nr DN/534/2010, uzupełnionego pismami: nr DN/704/2010 z 9 kwietnia 2010 r. i nr DN/810/2010 z 27 kwietnia 2010 r.  ?ELANA ? ENERGETYKA? sp. z o.o. z siedzibą Toruniu , posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 879-21-04-155 zwanej w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?  postanawiam zatwierdzić  taryfę  dla ciepła ustaloną  przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą  załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 30 czerwca 2011 r. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję  na wytwarzanie ciepła ? decyzja nr WCC/1132/12979/W/OPO/2005/AJ z 14 marca 2005 r. wraz ze zmianami oraz koncesję  na przesyłanie i dystrybucję  ciepła ? decyzja nr PCC/1111/12979/W/OPO/2005/AJ z 14 marca 2005 r., 12 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę  dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę  zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy ? Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.  POUCZENIE ID: OZUCS-DHLWG-SGTWR-TRBAE-QVEUE. Podpisany.

Strona 1 / 2

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.  POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić  zadoś ć  wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać  oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać  wniosek o uchylenie albo o zmianę  decyzji ? w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać  na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa może być  wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż  do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą  w Poznaniu Irena Gruszka   Uiszczono opłatę  skarbową  w wysokości 10 zł w dniu 11 marca 2010 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Ewa Demuth, główny specjalista  Otrzymują: 1. ?ELANA ? ENERGETYKA? Spółka z o.o. ul. M. Skłodowskiej ? Curie 73; 87-100 Toruń  2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Załącznik do Decyzji Nr OPO4210-6(8)/2010/9426/IV/ED Urząd Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Taryfa dla ciepła 2010 Elana

ID: OZUCS-DHLWG-SGTWR-TRBAE-QVEUE. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1014

  decyzja nr OSZ?4210-11(4)/2010/390/VIII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  decyzja nr OGD-4210-41(19)/2011/2667/IX/BB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3775

  decyzja nr OWA-4210-47(4)/2012/418/VIIIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2011 r. nr OWA-4210-26(12)/2011/418/VIII/JW zatwierdzającej taryfę dla ciepła w zakresie zawartych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą cen paliwa gazowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.251

  decyzja nr OSZ-4210-3(8)/2009/284/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 16/10 Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r.

 • zarządzenie nr 215/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2009 r.

 • uchwała nr 309/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych

 • uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łysomice na okręgi wyborcze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.