Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-24
Organ wydający:Rada Gminy Bądkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 95 pozycja: 1159
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXIX-167/2010 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 23 marca 2010 w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 2 Statutu Gminy Bądkowo z dnia 20 października 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 4 poz. 30 z 2004 r.) w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo, uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 135, poz.1870 z dnia 12 listopada 2003 r.) i uchwałę nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 64, poz. 1230 z dnia 24 maja 2005 r.) oraz uchwałę nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 158 poz. 2316 z 14 grudnia 2006 r.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Dariusz Skierkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII-43/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII-134/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII-135/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy oraz zasad ich używania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII-30/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozporządzenie nr 1/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

 • obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • decyzja nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED Urząd Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED

 • zarządzenie nr 16/10 Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r.

 • zarządzenie nr 215/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.