Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Bądkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 820
Hasła:

UCHWAŁA NR IV- 13/2011 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr IX? 49/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 października 2003r. w sprawie Statutu Gminy Bądkowo (Dz.Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 4, poz.30) wprowadza się następujące zmiany: 1) §13.1. otrzymuje brzmienie: ?§ 13.1. Gmina Bądkowo podzielona jest na następujące sołectwa: Antoniewo, Bądkowo, Bądkówek, Biele, Jaranowo, Jaranowo Duże, Kalinowiec, Kaniewo, Kolonia Łowiczek, Kryńsk, Kujawka, Kwiatkowo, Łowiczek, Łówkowice, Sinki, Słupy Duże, Słupy Małe, Tomaszewo, Toporzyszczewo, Toporzyszczewo Stare, Wysocin, Wójtówka, Zieleniec, Żabieniec.? 2) § 16 otrzymuje brzmienie: ?§ 16.1. Jednostki pomocnicze gminy mogą: a) prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, b) gospodarować samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 2. Jednostki pomocnicze ? sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Halina Kurdupska

Id: RQJYN-IBFID-QQWMQ-TIKVM-IITYO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII-43/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII-134/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII-135/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy oraz zasad ich używania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII-30/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV-10/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2011

 • uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka

 • uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011rok.

 • porozumienie nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

 • porozumienie nr 18 / 2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.