Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 821
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/30/2011 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 14 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 , Nr 225, poz. 1461 i Nr 266, poz.1475) , art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475 ) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 , z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz. 1655 , z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz . 1475 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/39/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2007 r. sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Kuj ? Pom. Nr 88, poz. 1389 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1 Sołtys sołectwa Ciechocin Pani Raciniewska Stanisława dla poboru podatków w sołectwie Ciechocin.? , 2) § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: ?8 Sołtys sołectwa Rudaw Pan Działdowski Lech dla poboru podatków w sołectwie Rudaw.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin Alfred Jagielski

Id: ZOEOJ-AUROI-WEGKM-XFTUH-LNCHY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1405

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1740

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo

 • uchwała nr IV-10/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2011

 • uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka

 • uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011rok.

 • porozumienie nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 marca 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowychw Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.