Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-28
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 220 pozycja: 2049
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR IX/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 12 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881) uchwala się, co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się odrębny obwód głosowania:

Numer obwodu 10 Granice obwodu głosowania Dom Pomocy Spolecznej w Rzeżewie Siedziba obwodowej komisji wyborczej Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Rzeżewo 65A

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Przepis art. 12 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy stanowi, że Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwódgłosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładziekarnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładui aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać  co najmniej 15 wyborców.Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionychprzypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Na terenie Gminy Lubień Kujawski funkcjonuje zakład pomocy społecznej ? Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, przewidziany dla 30 mieszkańców, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy - kompetencja utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej (z ustaleniem jego numeru, granic oraz siedziby) przynależy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na wniosek Burmistrza Lubienia Kujawskiego. 

ID: KCTEJ-NNOHC-NRSXO-SPFEG-OWHPG. Podpisany. Mając powyższe na uwadze wskazanym

jest podjęcie uchwały w tym zakresie. 

Strona 1 / 2

i podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Przepis art. 12 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy stanowi, że Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwódgłosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładziekarnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładui aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać  co najmniej 15 wyborców.Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionychprzypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Na terenie Gminy Lubień Kujawski funkcjonuje zakład pomocy społecznej ? Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, przewidziany dla 30 mieszkańców, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy - kompetencja utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej (z ustaleniem jego numeru, granic oraz siedziby) przynależy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na wniosek Burmistrza Lubienia Kujawskiego.  Mając powyższe na uwadze wskazanym jest podjęcie uchwały w tym zakresie. 

ID: KCTEJ-NNOHC-NRSXO-SPFEG-OWHPG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Jonkowo z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.774

  uchwała nr XLVII/331/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.732

  uchwała nr XXXI/213/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwpdu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2097

  uchwała nr X/51/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cmolas dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Mieszkanie za pieniądze z majątku odrębnego

  Nie mam rozwodu. Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Kupiłam mieszkanie. Wzięłam na to kredyt gotówkowy. Będę spłacać z poborów. Czy mąż ma jakieś prawa (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Choceń z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

 • uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.