Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 2755
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na  2012 rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 i  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr  173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  149,  poz.  887  i Nr  217,  poz.  1281)  w związku  z art.  6 ust.  2 i  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.  969,  Nr  191,  poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr  237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) oraz na podstawie  komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  r.  (M.P.  Nr  95,  poz.  969)  uchwala  się,  co  następuje:  § 1. Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lubień Kujawski  na 2011 rok, obniża się z kwoty 74,18 zł do kwoty 30,00 zł za 1 q.  § 2. Wzory  odpowiednich  formularzy  deklaracji,  informacji  i danych  w sprawach  dotyczących  podatku  rolnego  określa  uchwała  Nr  XX/113/04  Rady  Miasta  i Gminy  w Lubieniu  Kujawskim  z dnia  9 grudnia  2004  r.  w sprawie  ustalenia  wzorów  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  deklaracji  na  podatek  rolny,  deklaracji  na  podatek  leśny  od  osób  prawnych,  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości,  informacji  w sprawie  podatku  rolnego,  informacji  w sprawie  podatku  leśnego  od  osób  fizycznych, dane o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych,  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  od  nieruchomości  dane  o zwolnieniach  ulgach  podatkowych  w podatku  rolnym,  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  leśnym  (Dz.Urz.Woj.Kuj.­Pom. Nr 127, poz. 2327).  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku  i podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko­Pomorskiego. 

Id: ENCRS­MYLDP­EBMFD­UVKYA­BZSSP. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym uzależniają wysokość podatku rolnego od  średniej ceny skupu żyta, stanowiąc jednocześnie, że rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu  określonych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W komunikacie z dnia  19  października  2011  r.  ogłoszono,  że  średnia  cena  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011 r. wyniosła 74,18 za 1dt (za 1 q). 

Id: ENCRS­MYLDP­EBMFD­UVKYA­BZSSP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/215/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.5352

  uchwała nr 0007.90.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

 • uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki, zasad ustalenia oraz terminu płatności tej opłaty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.