Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 2756
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 i  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr  173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  149,  poz.  887  i Nr  217,  poz.  1281),  art.  5 ust.1­4  i art.  7 ust.  3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613,  Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr  171, poz.1016) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych  granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co  następuje:  § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2012 r. w następujących wysokościach:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ? 0,77 zł od 1m2 powierzchni,  b) pod jeziorami, zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub elektrowni  wodnych  ? 4,33 zł  od 1 ha  powierzchni,  c) zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku publicznego ? 0,39 zł od 1m2 powierzchni,  d) letniskowych ? 0,43 zł od 1m2 powierzchni,  e) pozostałych ? 0,10 zł od 1m2 powierzchni?  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ? 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  ?  20,00  zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej,  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym ? 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  d) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  ?  4,45  zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej,  e) letniskowych ? 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego ? 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej?  3) od  budowli  ?  2%  wartości  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 i  ust.  3­7  ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych. 

Id: JWZAM­BIYBV­GKREW­DBYJB­OOPHA. Podpisany Strona 1

§ 2. 1. Wzory  odpowiednich  formularzy  deklaracji,  informacji  i danych  w sprawach  dotyczących  podatku od nieruchomości określa uchwała Nr XX/113/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim  z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji  na  podatek  rolny,  deklaracji  na  podatek  leśny  od  osób  prawnych,  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości,  informacji  w sprawie  podatku  rolnego,  informacji  w sprawie  podatku  leśnego  od  osób  fizycznych, dane o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych,  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  od  nieruchomości  dane  o zwolnieniach  ulgach  podatkowych  w podatku  rolnym,  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  leśnym  (Dz.Urz.Woj.Kuj.­Pom. Nr 127, poz. 2327).  2. Pobór  podatku  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  w drodze  inkasa  określa  uchwała  Nr  XXIV/91/96  Rady  Miasta  i Gminy  w Lubieniu  Kujawskim  z dnia  9 sierpnia  1996  r.  w sprawie  zarządzenia  poboru  należności  podatkowych  w drodze  inkasa,  ustalenie  inkasentów  oraz  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso,  zmieniona  uchwałami:  Nr  XIX/108/2000  Rady  Miasta  i Gminy  Lubień  Kujawski  z dnia  3 października  2000,  Nr  XXI/117/2000  Rady  Miasta  i Gminy  w Lubieniu  Kujawskim  z dnia 19 grudnia 2000 r., Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia  2004  r.  (Dz.Urz.Woj.Kuj.­Pom.  z 2005  r.  Nr  11,  poz.  169),  Nr  IX/38/2007  Rady  Miejskiej  w Lubieniu  Kujawskim  z dnia  21  czerwca  2007  r.  (Dz.Urz.Woj.Kuj.­Pom.  Nr  188,  poz.  1399)  i Nr  XXVIII/128/09  Rady  Miejskiej  w Lubieniu  Kujawskim  z dnia  12  marca  2009  r.  (Dz.Urz.Woj.Kuj.­Pom.  Nr  43,  poz.  910).  § 3. Zwalnia się w 2012 r. z podatku od nieruchomości:  1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe?  2) budowle,  budynki  i grunty:  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  hydranty,  studnie  oraz  związanych  z odprowadzaniem  i oczyszczaniem  ścieków,  wykorzystywanych  na  potrzeby  jednostek  organizacyjnych gminy?  3) nieruchomości  zajęte  na  prowadzenie  statutowej  działalności  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku  i podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko­Pomorskiego. 

Id: JWZAM­BIYBV­GKREW­DBYJB­OOPHA. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Mając  na  uwadze  potrzebę  działań  zmierzających  do  takiego  określenia  dochodów,  aby  budżet  Gminy  był  jak  najbardziej  zrównoważony,  w projekcie  uchwały  przedstawione  zostały  wielkości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  określone  dodatkowe  zwolnienia,  które  zdają  się  zapewnić  osiągnięcie  tego  celu,  z jednoczesnym  uwzględnieniem  sytuacji  społeczno­ekonomicznej  mieszkańców Gminy oraz potrzeb w jej rozwoju.  Kompetencje stanowienia w sprawach podatków od nieruchomości przypisane są radzie gminy, stad  istnieje zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim. 

Id: JWZAM­BIYBV­GKREW­DBYJB­OOPHA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3490

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3018

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3129

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 • uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

 • uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.