Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 2757
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 i  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr  173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 8, art. 10 ust. 1­3 oraz art.  12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2010 r. Nr 95,  poz.  613,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  225,  poz.  1461,  Nr  226,  poz.  1475,  z 2011  r.  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.654  i Nr  171,  poz.  1016)  oraz  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012  r.  (M.P.  Nr  95,  poz.  961)  i obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  20  października  2011  r.  w sprawie  stawek  podatku  od  środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa się na 2012 rok od środków transportowych stawki podatku w wysokości:  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ­ 397,00 zł,  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ­ 624,00 zł,  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ­ 907,00 zł?  2) od  samochodu  ciężarowego  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoznaczne o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) o liczbie osi ? dwie:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 13 ton ­ 1.191,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż 14 ton ­ 1.248,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż 15 ton ­ 1.361,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 15 ton ­ 1.701,00 zł,  b) o liczbie osi ? trzy:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 17 ton ­1.588,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż 19 ton ­ 1.645,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż 21 ton ­ 1.701,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 21 ton a mniej iż 23 tony ­ 1.758,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż 25 ton ­ 1.815,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton ­ 1.815,00 zł,  c) o liczbie osi ? cztery i więcej:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton ­ 1.758,00 zł, 

Id: BVNBT­MVFZY­VWROS­WSNTL­IEDIH. Podpisany

Strona 1

­ równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 27 ton ­ 1.815,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton ­ 1.871,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż 31 ton ­ 1.985,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 31 ton ­ 2.042,00 zł?  3) od  samochodu  ciężarowego  z innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej:  a) o liczbie osi ? dwie:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 13 ton ­ 1.191,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż 14 ton ­ 1.248,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż 15 ton ­ 1.361,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 15 ton ­ 1.701,00 zł,  b) o liczbie osi ? trzy:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 17 ton ­ 1.645,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż 19 ton ­ 1.701,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż 21 ton ­ 1.758,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 21 ton a mniej niż 23 tony ­ 1.815,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż 25 ton ­ 2.042,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton ­ 2.042,00 zł,  c) o liczbie osi ? cztery i więcej:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton ­ 1.815,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 27 ton ­ 2.042,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton ­ 2.495,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż 31 ton ­ 2.782,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 31 ton ­ 2.782,00 zł?  4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony ­ 567,00 zł,  b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton ­ 907,00 zł,  c) od 9 ton i poniżej 12 ton ­ 1.134,00 zł?  5) od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą,  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne,  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:  a) o liczbie osi ? dwie:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton ­ 1.134,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton ­ 1.474,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton ­ 1.701,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 31 ton ­ 1.815,00 zł,  b) o liczbie osi ? trzy: 

Id: BVNBT­MVFZY­VWROS­WSNTL­IEDIH. Podpisany Strona 2

­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton ­ 1.928,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 40 ton ­ 2.268,00 zł?  6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) o liczbie osi ? dwie:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton ­ 1.134,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton ­ 1.474,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 31 ton ­ 1.701,00 zł,  ­ ­równej lub wyższej niż 31 ton ­ 2.197,00 zł,  b) o liczbie osi ? trzy:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton ­ 1.954,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 40 ton ­ 2.841,00 zł?  7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego ­ 1.134,00 zł?  8) od  przyczepy  lub  naczepy  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  a) o liczbie osi ? jeden:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton ­ 907,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton ­ 1.134,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton ­ 1.361,00 zł,  b) o liczbie osi ? dwie:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton ­ 1.134,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony ­ 1.

361,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton ­ 1.474,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 38 ton ­ 1.701,00 zł,  c) o liczbie osi ? trzy:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton ­ 1.361,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 38 ton ­ 1.701,00 zł?  9) od  przyczepy  lub  naczepy  z innym  zawieszeniem  osi  jezdnej  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzona  przez  podatnika podatku rolnego:  a) o liczbie osi ? jeden:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton ­ 907,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton ­ 1.134,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 25 ton ­ 1.361,00 zł,  b) o liczbie osi ? dwie:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton ­ 1.248,00 zł, 

Id: BVNBT­MVFZY­VWROS­WSNTL­IEDIH. Podpisany Strona 3

­ równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony ­ 1.361,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton ­ 1.474,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 38 ton ­ 1.928,00 zł,  c) o liczbie osi ? trzy:  ­ równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton ­ 1.361,00 zł,  ­ równej lub wyższej niż 38 ton ­ 1.701,00 zł?  10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniej niż 30 miejsc ­ 1.021,00 zł,  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1.134,00 zł.  § 2. 1. Od środków transportowych, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, wyprodukowanych przed 1990  rokiem stawki podatku na 2012 rok zwiększa się i określa w wysokości:  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton ­ 454,00 zł,  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton ­ 681,00 zł,  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ­ 1.021,00 zł?  2) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton ­ 624,00 zł,  b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton ­ 1.021,00 zł,  c) od 9 ton i poniżej 12 ton ­ 1.248,00 zł?  3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego ­ 1.248,00 zł?  4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniej niż 30 miejsc ­ 1.134,00 zł,  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1.248,00 zł.  2. Od środków transportowych, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, posiadających katalizatory stawki  podatku na 2012 rok zmniejsza się i określa się w wysokości:  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton ­ 340,00 zł,  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ­ 567,00 zł,  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ­ 794,00 zł?  2) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton ­ 510,00 zł,  b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton ­ 794,00 zł,  c) od 9 ton i poniżej 12 ton ­ 1.021,00 zł? 

Id: BVNBT­MVFZY­VWROS­WSNTL­IEDIH. Podpisany

Strona 4

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego ­ 1.021,00 zł?  4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniej niż 30 miejsc ­ 907,00 zł,  b) drównej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1.021,00 zł.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku  i podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko­Pomorskiego. 

Id: BVNBT­MVFZY­VWROS­WSNTL­IEDIH. Podpisany

Strona 5

Uzasadnienie Mając  na  uwadze  potrzebę  działań  zmierzających  do  takiego  określenia  dochodów,  aby  budżet  Gminy  był  jak  najbardziej  zrównoważony,  w projekcie  uchwały  przedstawione  zostały  wielkości  stawek  podatku  od  środków  transportowych,  które  zdają  się  zapewnić  osiągnięcie  tego  celu,  z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji społeczno­ekonomicznej mieszkańców Gminy oraz potrzeb  w jej rozwoju.  Kompetencje  stanowienia  w sprawach  podatków  od  środków  transportowych  przypisane  są  radzie  gminy,  stad  istnieje  zasadność  podjęcia  przedmiotowej  uchwały  przez  Radę  Miejską  w Lubieniu  Kujawskim. 

Id: BVNBT­MVFZY­VWROS­WSNTL­IEDIH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 • uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

 • uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.