Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Czernikowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 280 pozycja: 2871
Hasła:

UCHWAŁA NR  XI/69/2011 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy w 2012 roku  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  Z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (Dz.U.  Z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.(M.P. Nr  95, poz. 969)  Rada Gminy w Czernikowie, uchwala co następuje:  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  określoną  w komunikacie  prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  r.(M.P. Nr 95, poz.969) do kwoty 50,00 zł za 1dt ? przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na  obszarze gminy Czernikowo w 2012 roku.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku  po  uprzednim  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko­Pomorskiego.   

Przewodnicząca Rady Gminy  mgr Jadwiga Padlewska

Id: IMJTX­MTMOG­IOVEA­NRGJZ­DTDZH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

  • uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.

  • uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.

  • uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

  • uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów

  • uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.