Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-27
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 129
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6, ust. 2, pkt. 4 i art. 9a, ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 i z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubień Kujawski, uchwala się tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej ?Zespołem?. § 2.1. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu: 1) Skład Zespołu tworzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a, ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 2) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Lubienia Kujawskiego; 3) Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek: a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje, b) przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu; 4) Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu, przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w pkt. 2. 2. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemu przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. 3. Członkowie Zespołu mogą upoważnić przewodniczącego do tworzenia grup roboczych poza posiedzeniami Zespołu. 4. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a, ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 5. W skład grupy roboczej mogą wchodzić także członkowie Zespołu. 6. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu. § 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu: 1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Burmistrzem Lubienia Kujawskiego a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ? 21 ? Poz. 129 ?

2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów; 3) Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności: a) ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Zespołu, b) zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji, d) tworzy grupy robocze z własnej inicjatywy lub na wniosek Zespołu; 4) Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych; 5) Posiedzenia Zespołu zwoływane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 6) Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac Zespołu i grup roboczych reguluje Regulamin Pracy Zespołu opracowany przez Zespół; 7) Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady miejskiej Stanisław Piwiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2396

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.65.514

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.130.1074

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 15/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa

 • zarządzenie nr 2/2012 Starosty Żnińskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego

 • zarządzenie nr 1/2012 Starosty Żnińskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Żnińskiego

 • ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu.

 • ogłoszenie nr 4/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.