Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze na terenie wsi Kaliska.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1318
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1318

UCHWAŁA Nr XVIII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze na terenie wsi Kaliska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. Drodze wewnętrznej położonej w Kaliskach, stanowiacej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym Nr 246/8, będącej własnością Gminy Lubień Kujawski, biegnącej od granicy z drogą powiatową Lubień Kujawski - Chodecz Nr 2935C do granicy z drogą gminną Kłóbka - Kaliska - stacja kolejowa Nr 191411C nadaje się nazwę: ulica Akacjowa. § 2. Szczegółowe położenie i przebieg ulicy wymienionej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Piwiński

10:59

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1318
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.19.340

  uchwała nr XXVIII/209/2009 Rady Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kaliska

 • DZ. URZ. 2011.57.1282

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi przekraczające podstawę programową oraz za wyżywnienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3691

  uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedlu położonemu na terenie wsi Kaliska.

 • DZ. URZ. 2011.168.3718

  uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Odległość słupów oświetlenia ulicznego od drogi

  Czy są jakieś przepisy regulujące ustawienie słupów oświetlenia ulicy? Na naszej sześciometrowej ulicy słupy stoją od 25 lat prawie po środku tj. 2 m od płotu. (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 313/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno ? Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.

 • uchwała nr 312/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

 • uchwała nr 311/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.

 • decyzja nr OPO-4210-31(6)/2012/256/X/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2012r. o decyzji nr OPO-4210-31(6)/2012/256/X/MJ Prezesa URE zatwierdzającej zmiany dla taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi

 • zarządzenie nr 434/12 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2011, stopienia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.