Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII-43/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Bądkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 146
Hasła:podatki i opłaty lokalne,Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 146

UCHWAŁA Nr VIII-43/2011 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Bądkowo. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: § 1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, opieki i wychowania prowadzone przez Gminę Bądkowo są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia z zakresu nauczania, opieki i wychowania , ponad wymiar, o której mowa w § 1 w wysokości 1,60 zł za 1 godzinę realizacji zajęć. § 3. Traci moc uchwała Nr V-23/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Halina Kurdupska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.135.1298

  uchwała nr XXVII/280/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez gminę Sędziszów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebielu publicznego przedszkola samorządowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.47.1160

  uchwała nr 199/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę publicznego przedszkola samorządowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

 • decyzja nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2012r. z dnia25 stycznia 2012 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy

 • decyzja nr OPO-4210-66(10)/2011/2012/766/VII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2012r. z dnia 20 stycznia 2012 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-66(10)/2011/2012/766/VII/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepłaZakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 • informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2012r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/182-ZTO-A/766/W/OPO/2012/AS oraz nr OCC/59-ZTO-A/766/W/OPO/2012/AS

 • uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.