Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rady Miasta Bydgoszczy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1517
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 1517

UCHWAŁA Nr XXX/605/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały XLVIII/1565/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 roku zmieniającej uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1488, z 2005 r. Nr 2, poz. 39, z 2010 r. Nr 99, poz. 1255), wprowadza się następujące zmiany: 1) Gimnazjum nr 12 w Bydgoszczy ul. Hutnicza 89 Dodaje się ulice: ?- Nowotoruńska od 101 do końca - od 102 do końca, - Mokra, - Sporna.?; 2) Wykreśla się punkt oznaczony: Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5; 3) Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy ul. Bohaterów Kragujewca 10 Dodaje się ulice: ?- 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, - 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, - Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, - Generalska, - Henryka Hubala-Dobrzańskiego, - Kliniczna, - Kombatantów, - Wojska Polskiego od 12 do końca.?; 4) Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Westerplatte 2 Dodaje się ulice:

11:11

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1517

?-

Architektów, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Betoniarzy, Cienista, Ciesielska, Częstochowska, Dekarzy, Filmowa, Kapuściska, Kazimierza Wielkiego, Laboratoryjna, Ignacego Łukasiewicza, Monterów, Murarzy, Nastrojowa, Stanisława Noakowskiego, Nowotoruńska od 1 do 99 - od 2 do 100, Planu 6-letniego, Radosna, Sandomierska, Smętna, Stolarska, Techników, Toruńska od 90 do 284 - od 61 do 145A, Wojska Polskiego od 13 do końca, Zachemowska.?.

§ 2.1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiakiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/579/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXV/987/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2320

  uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1827

  uchwała nr 203/XXIV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.1

  uchwała nr 44/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/600/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • uchwała nr XXX/599/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

 • uchwała nr XVIII.165.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XVIII.161.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.