Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Stolno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1709
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 1709

UCHWAŁA Nr XVIII/147/2012 RADY GMINY STOLNO z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2003 r., nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441 z 2006 r. nr 175, poz. 1457, nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, z 2009 r. nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 z 2010 r. nr 157, poz. 1241, nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 40, poz. 230, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 21, poz. 113) Rada Gminy Stolno uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr V/49/03 Rady Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stolno z późniejszymi zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XVII/160/04 Rady Gminy Stolno z dnia 30.12.2004 r., Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Stolno z dnia 30.04.2009 r., Uchwałą Nr XXV/160/2009 Rady Gminy Stolno z dnia 4.06.2009 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/190/09 z dnia 29.12.2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 20 dodaje się ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu: ?4. Przedmiotem wystąpień radnych na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Radni powinni dążyć do krótkiego i rzeczowego formułowania swoich wystąpień. 5. Jeżeli treść wystąpienia odbiega od przedmiotu obrad Przewodniczący przywołuje go ?do rzeczy?, a po dwukrotnym przywołaniu może odebrać mu głos. 6. W przypadku, gdy radny lub inny uczestnik obrad swym zachowaniem zakłóca ich porządek lub uchybia powadze Rady, Przewodniczący przywołuje go do porządku, a gdy jest to bezskuteczne może: radnemu odebrać głos, zaś innemu uczestnikowi obrad nakazać opuszczenie sali obrad. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.? § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stolno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Halina Kołodziejek

15:36:25

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/190/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Stolno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Stolno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/188/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Broniewo na Sołectwo Broniewo i Sołectwo Tupadły .

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/174/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/173/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.