Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Kikół
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1731
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1731

UCHWAŁA Nr XIX/105/2012 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, N 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, z 2008 r. Nr247 poz. 1821, Nr 145poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887), Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 135 poz. 2466), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2: a) ust 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 2.1. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół.?; 2) w § 4. ust 1: a) uchyla się pkt 5); 3) Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ?Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej? który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski

15:37:08

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1731

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012 r. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej 1. Dane osobowe nauczyciela (nauczyciela emeryta, nauczyciela rencisty) Nazwisko i imię ......................................................................................................................... Adres zamieszkania ?................................................................................................................ Miejsce pracy (ostatnie miejsce pracy) ?.................................................................................... 2. Uzasadnienie wniosku Opisać rodzaj choroby, schorzenia, sposób leczenia, miejsce leczenia ?................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Załączniki (niepotrzebne skreślić) 1. Zaświadczenie lekarskie o przebytym i trwającym leczeniu choroby przewlekłej. 2. Potwierdzenie leczenia szpitalnego kserokopia wypisu. 3. Inne (wymienić) ?................................................................................................................. 4. ?........................................................................................................................................... 5. ?........................................................................................................................................... ?...................................... podpis nauczyciela 4. Kwota przyznana przez Wójta zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ?............................................................................................................................................. Kikół, dnia ?............... ?...............................
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5662

  uchwała nr XIV.151.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1180

  uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy Stubno z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2974

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.2368

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miasta Dynów z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5845

  uchwała nr 125/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.