Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Koneck
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1733
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1733

UCHWAŁA Nr XVII/95/12 RADY GMINY KONECK z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku. Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6, w związku z art. 59 ust. 6 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 194, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705,; Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857; Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się § 2 uchwały i nadaje mu następujące brzmienie: ?§ 2 1. Do obwodu Publicznego Gimnazjum należą wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Koneck. 2. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej należą wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Koneck. 3. Do obwodu Przedszkola należą wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Koneck.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Raszka

15:36:39

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sparwie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koneck.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/169/06 Rady Gminy Koneck z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 22/2009 Wójta Gminy Koneck z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zadania przewodniczącego Rady Gminy

  Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zwolnienia radnego na sesję rady gminy

  Jestem zatrudniona w jednostce budżetowej na cały etat, na czas nieokreślony. Od listopada zeszłego roku jestem również Radną w miejscowym Urzędzie Gminy. W związku (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.