Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy w Konecku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1734
Hasła:dotacje,Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1734

UCHWAŁA Nr XVII/96/12 RADY GMINY w KONECKU z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567) w związku z art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 194, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705,; Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857; Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Koneck uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się §4 uchwały i nadaje mu następujące brzmienie: ?§ 4.1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 2 ust. 2 wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. W przypadku nowotworzonej szkoły i w pierwszym roku szkolnym jej działalności dopuszcza się możliwość odstąpienia od przestrzegania terminu, o którym mowa w ust.1 w sytuacji, jeśli gmina dysponuje środkami na ten cel. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) nazwę i adres zespołu placówki; 2) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 3) nazwę organu prowadzącego; 4) planowaną liczbę uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koneck; 5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o każdej zmianie w liczbie wychowanków; 6) informację na temat banku i numeru rachunku, na który ma być przekazywana dotacja; 7) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu placówki. 4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.?

15:36:26

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1734

§ 2. Zmienia się § 5 uchwały i nadaje mu następujące brzmienie: ?§ 5.1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczba dzieci uprawnionych do dotacji obejmuje średnią liczbę dzieci z miesięcy styczeń-czerwiec roku bieżącego. 2. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole, oddział przedszkolny lub inne formy wychowania przedszkolnego składa w terminie do 10 każdego miesiąca informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, uczęszczających do tych placówek, na których przysługuje na dany miesiąc odpowiednia dotacja z budżetu gminy Koneck. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dotację dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego rozlicza się w okresach kwartalnych po ustaleniu rzeczywistych wydatków i faktycznej liczby dzieci dzieląc kwotę poniesionych wydatków bieżących na trzy miesiące i średniomiesięczną liczbę wszystkich zapisanych i uczęszczających dzieci w danym kwartale (dotacja na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego stanowi 75% otrzymanej w powyższy sposób kwoty, natomiast na dziecko uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego - 40% otrzymanej w powyższy sposób kwoty). Wzór kwartalnego rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Nadpłaty wykazane w rozliczeniu dotacji za dany rok podlegają zwrotowi na konto Gminy Koneck w terminie do 31 stycznia następnego roku. 5. Niedopłaty dotacji zostaną przekazane na rachunek organu prowadzącego inne formy wychowania przedszkolnego w terminie do 31 stycznia następnego roku.? § 3. Zmienia się § 6 uchwały i nadaje mu następujące brzmienie: ?§ 6. Organy, które otrzymują dotacje z budżetu gminy, są zobowiązane do: a) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie ucznia, w tym datę jego przyjęcia oraz skreślenia z listy uczniów, b) sporządzania i przekazywania organowi dotującemu - nie później niż w ciągu 25 dni po upływie każdego miesiąca - rozliczenia otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego z uwzględnieniem liczby dzieci, c) przedłożenia Urzędowi Gminy w terminie do 20 stycznia następnego roku budżetowego rozliczenia dotacji za dany rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, d) udostępnienia Urzędowi Gminy do kontroli dokumentacji?. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Raszka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwala nr XXXIV/187/10 Rady Gminy w Konecku z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Konecku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Koneck

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.