Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr xxi/147/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 - 2015

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Wielgie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1735
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1735

UCHWAŁA Nr XXI/147/2012 RADY GMINY WIELGIE z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 20112015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 ust. 1 pkt .1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Gminy Wielgie uchwala co następuje: § 1. W uchwale nr III/10/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011-2015 wprowadza się zmiany polegające na tym, że: 1. § 2 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie: ?Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Wielgie.?; 2. § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: ?a) budynek nr 1 położony przy ul. Starowiejskiej (po lecznicy zwierząt), murowany w którym znajduje się 5 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 180 m?, cztery lokale po dwa pokoje z kuchnią, łazienką i przedpokojem oraz jeden lokal składający się z pokoju i aneksu kuchennego, wyposażony w wodociąg, kanalizację i c.o. ? stan budynku dobry.?; 4. § 2 ust. 3 pkt 3 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: ?a) budynek nr 17, murowany, w którym znajdują się 2 lokale komunalne o łącznej powierzchni 131,75 m?, jeden lokal składający się z kuchni i jednego pokoju oraz jeden lokal składający sie z dwóch pokoi, kuchni i łazienki wyposażony w wodociąg, stan techniczny budynku średni.?; 5. § 2 ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje nowe brzmienie: ?b) budynek nr 18, murowany, w którym znajdują się 2 lokale komunalne o łącznej powierzchni 145,1 m?, jeden lokal składający się z trzech pokoi, kuchni i holu oraz jeden lokal składający sie z dwóch pokoi, kuchni i holu wyposażony w wodociąg, stan techniczny budynku średni.?; 6. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: ?W latach 2011-2015 przewiduje się do sprzedaży lokale mieszkalne w miejscowościach: - Orłowo nr 17 oraz nr 18,

15:36:13

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1735

- Wielgie przy ul. Starowiejskiej 1.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgie. § 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.? Przewodniczący Rady Gminy Halina Sztypka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.3518

  uchwała nr 106/XI/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.701

  uchwała nr XLI/205/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy w latach 2010 ? 2015.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011-2015

 • DZ. URZ. 2011.588.6853

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.489

  uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2015

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 ? 2015.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.